Vyhláška č. 49/1958 Zb.Vyhláška o dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Egyptskou republikou

Čiastka 20/1958
Platnosť od 22.09.1958 do14.12.1996
Účinnosť od 07.10.1958 do14.12.1996
Zrušený 451/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 7 Dohoda nadobudla účinnosť 24. marcom 1958.

49

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 28. autusta 1958

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Egyptskou republikou

Dňa 19. okóbra 1957 bola v Káhire dohednaná Dohoda o kultúrnej spolupráci mezi Československou republikou a Egyptskou republikou.

Vláda Dohodu schválila 5. marca 1958. Schválenie Dohody kompetentnými egyptskými orgánmi bolo oznámené nótou z 28. decembra 1957 a jej schválenie vládou Československej republiky volo oznámené nótou z 24. marca 1958.

Podľa svojho článku 7 Dohoda nadobudla účinnosť 24. marcom 1958.

České znenie Dohody sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)

David v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Egyptskou republikou

Vláda Československej republiky a vláda Egyptskej republiky,

vedené snahou prehlbovať priateľské vzťahy medzi národmi obidvoch krajín,

usilujúc sa o nadviazanie užšej spolupráce medzi obidvoma krajinami vo všetkých oblastiach umenia, vedy, školstva a výchovy, osvety, telesnej výchovy a športu,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom vymenovali svojich splnomocnencov:

vláda Československej republiky pána Arnošta Karpíška, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Československej republiky v Egyptskej republike,

vláda Egyptskej republiky pána Alího Sabrí, ministra zahraničných vecí a. i.,

ktorí vymenivší si plnomocenstvá a zistivší ich v dobrej a náležitej forme, dohodli sa na týchto ustanoveniach:

Článok 1

Obe Zmluvné strany si budú poskytovať vzájomnú pomoc na podporu vedeckej a umeleckej spolupráce. Preto sa dohodli najmä takto:

A. Obe Zmluvné strany budú medzi svojimi krajinami, ich ústavmi a vysokými školami podporovať výmenu vysokoškolských profesorov a vedeckých pracovníkov.

B. Obe Zmluvné strany sa budú usilovať o colné zvýhodnenie obojstranných zásielok učebných pomôcok pre školy a laboratóriá a umožnia opatrenia takýchto predmetov z oblasti druhej Zmluvnej strany.

C. Obe Zmluvné strany budú podporovať vydávanie literárnych a umeleckých diel, usporadúvať súťaže a udeľovať ceny autorom a prekladateľom, ktorí pomôžu príslušníkom oboch Zmluvných strán vzájomne poznávať oblasť vedy a umenia.

D. Obe Zmluvné strany budú podporovať výmenu medzi svojimi oficiálnymi vedeckými a umeleckými organizáciami, ako národnými knižnicami a vedeckými, umeleckými a historickými múzeami.

E. Obe Zmluvné strany budú podľa možnosti poskytovať príslušníkom druhej Zmluvnej strany také výhody, ako je udeľovanie peňažných podpôr a pozývanie na vedecké a umelecké výstavy, divadelné a filmové predstavenia, hudobné programy a rozhlasové vysielania. Za týmto účelom sa pre každý takýto prípad dohodnú kompetentné úrady, orgány a inštitúcie v krajine oboch Zmluvných strán.

Článok 2

Obe Zmluvné strany zabezpečia, aby dejepisné a zemepisné príručky používané na ich vzdelávacích ústavoch obsahovali podľa možnosti také údaje, ktoré by ich študentom pomohli vytvoriť si vernú predstavu o krajine druhej Zmluvnej strany.

Článok 3

Obe Zmluvné strany vyhradia vo svojom rozhlasovom a televíznom vysielaní osobitné programy, ktoré pomôžu k lepšiemu vzájomnému poznaniu.

Článok 4

Majúc na mysli uzavretie osobitnej dohody, obe Zmluvné strany budú skúmať potrebné podmienky pre vzájomné uznávanie platnosti hodností a diplomov udeľovaných ich ústavmi a pre poskytovanie všemožných výhod pre prijímanie študentov druhej Strany do svojich ústavov.

Článok 5

Obe Zmluvné strany budú podporovať športové a telovýchovné styky medzi jednotlivcami a organizáciami oboch krajín.

Článok 6

Pri výmene kultúrnych materiálov zaručujú obe Zmluvné strany vzájomnú ochranu autorských práv.

Článok 7

Táto Dohoda nadobudne účinnosť podľa ústavných predpisov oboch Zmluvných strán. Zostane v platnosti 6 mesiacov po tom, keď niektorá z oboch Zmluvných strán oznámi druhej Zmluvnej strane písomne svoj úmysel túto Dohodu vypovedať.

Táto Dohoda bola spísaná v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom, arabskom a anglickom. V prípade rozdielu medzi českým a arabským znením bude rozhodujúcim anglický text.

Dané v Káhire 19. októbra 1957.

Za vládu

Československej republiky

Dr. A. Karpíšek v. r.

Za vládu

Egyptskej republiky

Alí Sabrí v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie v Prílohe Zbierky zákonov na str. 63.