82

Vládne nariadenie

z 5. decembra 1958

o čestných uznaniach v telesnej výchove

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 7 zákona č. 247/1949 Zb. o vyznamenaniach a čestných uznaniach a podľa zákona č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy:


§ 1

Pre ocenenie športovcov, turistov, cvičiteľov, trenérov a iných telovýchovných pracovníkov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a úspechy telovýchovného hnutia,

1. zavádzajú sa čestné tituly

a) „Zaslúžilý pracovník v telesnej výchove a športe“,

b) „Zaslúžilý majster športu“,

c) „Zaslúžilý majster turistiky“,

d) „Zaslúžilý cvičiteľ“,

e) „Zaslúžilý trenér“,

f) „Majster športu“,

g) „Majster turistiky“,

h) „Vzorný cvičiteľ“,

i) „Vzorný trenér“.

2. prejavuje sa verejné uznanie.

Čestné tituly

§ 2

(1) Čestný titul „Zaslúžilý pracovník v telesnej výchove a športe“ sa udeľuje zvlášť zaslúžilým a mimoriadne vynikajúcim pracovníkom v telesnej výchove, ktorí obetavo pracovali v telovýchovnom hnutí najmenej 15 rokov a významne prispeli k úspechom dosiahnutým československou telesnou výchovou.

§ 3

(1) Čestný titul „Zaslúžilý majster športu“ sa udeľuje zvlášť vynikajúcim športovcom, ktorí dosiahli mimoriadne športové úspechy a preslávili meno československej telesnej výchovy.

(2) Čestný titul „Zaslúžilý majster turistiky“ sa udeľuje zvlášť vynikajúcim turistom, ktorí mnohoročnou činnosťou v turistike sa zaslúžili o jej rozvoj, dosiahli mimoriadnu úroveň vo vykonávaní turistiky a stali sa tak vzorom pre mládež strhujúcim na nasledovanie.

(3) Čestné tituly „Zaslúžilý cvičiteľ“ a „Zaslúžilý trenér“ sa udeľuje zvlášť zaslúžilým a vynikajúcim cvičiteľom a trenérom, ktorí obetavo pracovali v telovýchovnom hnutí najmenej 10 rokov, zvlášť vynikli v nadšenej cvičiteľskej (trenérskej) činnosti a vychovali viacej vynikajúcich cvičencov a športovcov alebo celé kolektívy.

(4) Čestný titul „Majster športu“ sa udeľuje vynikajúcim športovcom, ktorí dosiahli vysoké športové majstrovstvo a mimoriadne športové výsledky.

(5) Čestný titul „Majster turistiky“ sa udeľuje vynikajúcim turistom, ktorí dosiahli vysokú úroveň vo vykonávaní turistiky.

(6) Čestné tituly „Vzorný cvičiteľ“ a „Vzorný trenér“ sa udeľujú cvičiteľom a trenérom, ktorých mimoriadne úspechy v telovýchovnej cvičiteľskej (trenérskej) práci výrazne prevyšujú výkony a výsledky práce iných cvičiteľov a trenérov a ktorí príkladným a nadšeným plnením všetkých svojich povinností sa stali vzorom strhujúcim na nasledovanie.

§ 5

§ 6

(1) Pracovníci, ktorým sa udelil čestný titul, dostanú zároveň listinu o udelení čestného titulu (diplom).

(2) S čestnými titulmi je spojené právo nosiť čestný odznak.

§ 7

Pri udelení čestného titulu „Zaslúžilý pracovník v telesnej výchove a športe“ možno poskytnúť čestný dar alebo čestný plat.

Verejné uznanie

§ 8

(1) Pracovníkom, ktorí svojou iniciatívou a obetavou prácou získali zásluhy o rozvoj telesnej výchovy, sa prejavuje verejné uznanie.

(3) Pracovníci, ktorým bolo prejavené verejné uznanie, dostanú o tom listinu (diplom).


Záverečné ustanovenia

§ 9

Zrušuje sa vládne nariadenie č. 15/1956 Zb. o čestných uznaniach v telesnej výchove a športe.

§ 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho predseda vlády.


Široký v. r.