Predpisy v roku 1945

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1945 Zb. Ústavní dekret presidenta republiky o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné. 02.04.1945
2/1945 Zb. Vyhláška předsedy vlády ze dne 4. dubna 1945 o zrušení Státní rady. 04.04.1945
3/1945 Zb. Dekret presidenta republiky ze dne 23. dubna 1945, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vojenského trestního zákona a branného zákona. 30.04.1945
4/1945 Zb. Vládní nařízení ze dne 5. května 1945 o volbě a pravomoci národních výborů. 09.05.1945
5/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů. 23.05.1945
6/1945 Zb. Vládní nařízení o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami. 23.05.1945
8/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků 02.06.1945
9/1945 Zb. Vládní nařízení o přechodných opatřeních na českých vysokých školách. 06.06.1945
10/1945 Zb. Vládní nařízení, kterým se zmocňuje ministr výživy k úpravě výroby, oběhu a spotřeby potravin a poživatin. 05.06.1945
11/1945 Zb. Vyhláška o provisorním vydání kolkových známek platných zatím v zemi České a Moravskoslezské a o výměně kolkových známek bývalého Protektorátu Čechy a Morava. 23.06.1945
12/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa. 23.06.1945
13/1945 Zb. Vládní nařízení o zatímní výstavbě úřadů ochrany práce. 27.06.1945
14/1945 Zb. Nařízení, jímž se prohlašuje nepouživatelnost některých předpisů o řízení práce a o nouzové službě a zrušují se pracovní poměry, vzniklé přikázáním (nasazením). 27.06.1945
16/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech. 09.07.1945
17/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o Národním soudu. 09.07.1945
18/1945 Zb. Nařízení, jímž se provádí dekret prezidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech. 09.07.1945
19/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé. 11.07.1945
20/1945 Zb. Ústavní dekret presidenta republiky o prozatímním výkonu moci zákonodárné 15.10.1940
21/1945 Zb. Ústavní dekret presidenta republiky o výkonu moci zákonodárné v přechodném období. 10.07.1945
22/1945 Zb. Ústavní dekret presidenta republiky o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé 10.07.1945
23/1945 Zb. Nařízení o placené dovolené pro zaměstnance v roce 1945. 12.07.1945
25/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o sjednocení celního práva na území republiky Československé. 16.07.1945
26/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o zrušení zákona ze dne 4. července 1934, č. 165 Sb., o překládání soudců do výslužby podle věku. 16.07.1945
27/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o jednotném řízení vnitřního osídlení. 19.07.1945
28/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci. 26.07.1945
30/1945 Zb. Vyhláška o platnosti ústavního dekretu prezidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku. 08.08.1945
31/1945 Zb. Nařízení, jímž se stanoví konec doby nesvobody pro obor předpisů o obnovení právního pořádku. 08.08.1945
33/1945 Zb. Ústavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské. 10.08.1945
36/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o plnění závazků znějících na říšské marky. 01.08.1945
37/1945 Zb. Nařízení o zřízení Poštovní spořitelny, pobočky v Brně. 14.08.1945
38/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o přísném trestání drancování. 22.08.1945
40/1945 Zb. Nařízení, jímž se provádí dekret presidenta republiky ze dne 19. Června 1945, č. 17 Sb., o Národním soudu. 22.08.1945
43/1945 Zb. Vyhláška o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl., o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění. 24.08.1945
44/1945 Zb. Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 5. května 1945, č. 4 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů. 09.05.1945
45/1945 Zb. Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o volbě a pravomoci národních výborů 09.05.1945
46/1945 Zb. Nařízení o prozatímní organisaci správy hlavního města Prahy. 27.08.1945
47/1945 Zb. Ústavní dekret presidenta republiky o Prozatímním Národním shromáždení. 27.08.1945
48/1945 Zb. Nařízení o volbě Prozatímního Národního shromáždění. 27.08.1945
49/1945 Zb. Nařízení o prvních volbách do okresních a zemských národních výborů. 27.08.1945
50/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu. 28.08.1945
51/1945 Zb. Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství pro manželky a děti československých státních občanů. 10.08.1945
52/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o zatímním vedení státního hospodářství. 30.05.1945
53/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o odčinění křivd československým veřejným zaměstnancům 01.09.1945
54/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry. 08.09.1945
55/1945 Zb. Nařízení, kterým se zmocňuje ministr zemědělství k opatřením v zemědělské výrobě. 31.08.1945
56/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o úpravě platu presidenta Československé republiky. 04.04.1945
57/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o platu a o činovním a representačním přídavku členů vlády. 04.04.1945
58/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům. 01.08.1945
59/1945 Zb. Dekret presidenta republiky, jímž se zrušují jmenování veřejných zaměstnanců z doby nesvobody. 01.09.1945
60/1945 Zb. Ústavní dekret presidenta republiky o přípravě provedení smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945. 01.09.1945
61/1945 Zb. Nařízení o přípravě opce podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945. 01.09.1945
63/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o Hospodářské radě. 07.09.1945
64/1945 Zb. Vyhláška ministra ochrany práce a sociální péče o úrazovém pojištění zemědělských a lesních podniků. 07.09.1945
65/1945 Zb. Vyhláška o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku. 07.09.1945
66/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o Úředním listě republiky Československé. 15.09.1945
68/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o reaktivaci veřejných zaměstnanců. 20.09.1945
69/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o přeložení vysoké školy báňské z Příbramě do Moravské Ostravy. 20.09.1945
80/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o opětném zavedení středoevropského času. 01.10.1945
73/1945 Zb. Dekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňuje platový zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., pokud jde o profesory vysokých škol a vysokoškolské asistenty. 01.01.1944
74/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o reaktivaci a o opětném ustanovení provdaných žen ve veřejné službě. 03.10.1945
75/1945 Zb. Nařízení o úpravě nekterých služebních a platových poměrů státních učitelů učňovských škol. 01.07.1945
76/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o požadování dopravních prostředků po dobu mimořádných hospodářských poměrů. 04.10.1945
77/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o některých opatřeních k urychlení nakládky a vykládky zboží v železniční dopravě. 04.10.1945
78/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o přechodném finančním zabezpečení hospodářských podniků. 04.10.1945
83/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o úpravě branné povinnosti osob povolaných, jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby. 10.10.1945
84/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě délky presenční služby. 10.10.1945
85/1945 Zb. Dekret presidenta republiky, kterým se ruší školné na státních středních školách. 01.09.1945
88/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti. 17.10.1945
89/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony. 18.10.1945
91/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o obnovení československé měny 20.10.1945
92/1945 Zb. Vyhláška o nových platidlech československé měny. 20.10.1945
94/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o úpravě některých otázek organisace a služebních a platových poměrů sboru uniformované vězeňské stráže. 23.10.1945
95/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů. 23.10.1945
96/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Hradci Králové. 23.10.1945
100/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků. 27.10.1945
101/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského. 27.10.1945
102/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o znárodnění akciových bank. 27.10.1945
103/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven. 27.10.1945
104/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o závodních a podnikových radách. 27.10.1945
105/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců. 30.10.1945
106/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o platech členů Prozatímního Národního shromáždění. 01.10.1945
108/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy. 30.10.1945
109/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o řízení výroby. 07.11.1945
110/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o organisaci lidové a umělecké výroby. 07.11.1945
113/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu. 10.11.1945
115/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o hospodaření uhlím a palivovým dřívím. 10.11.1945
117/1945 Zb. Dekret presidenta republiky, kterým se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého. 20.11.1945
118/1945 Zb. Dekret o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství. 13.11.1945
119/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského trestního řádu. 13.11.1945
120/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského polního trestního řízení. 06.10.1944
122/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o zrušení německé univerzity v Praze. 17.11.1939
123/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o zrušení německých vysokých škol technických v Praze a v Brně. 17.11.1939
125/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o zřízení Svazu brannosti. 15.11.1945
127/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o zřízení vysoké školy „Akademie musických umění v Praze". 15.11.1945
129/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o státním orchestru Česká filharmonie. 20.11.1945
130/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o státní péči osvětové. 20.11.1945
131/1945 Zb. Dekret prezidenta republiky o vybudování Akademického domu - Památníku 17. listopadu. 20.11.1945
132/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o vzdělání učitelstva. 20.11.1945
133/1945 Zb. Dekret presidenta republiky, kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského. 21.11.1945
135/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Plzni. 21.11.1945
136/1945 Zb. Vyhláška o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 15. května 1944, č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách. 21.11.1945
138/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti 26.11.1945
139/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé. 26.11.1945
140/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze. 26.11.1945
141/1945 Zb. Vyhláška ministra financí, kterou se zmírňuje omezení, stanovené pro výplatu vkladů, uložených u peněžních ústavů na vkladní (spořitelní) knížky (vkladní listy) se zákonnou výpovědní lhůtou. 26.11.1945
142/1945 Zb. Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 12. dubna 1933, č. 62 Sb., o zrušení úrokování vkladů v šekové službě a o vybírání vplatného z vkladů v hotovosti šekovými vplatními lístky Poštovní spořitelny při povinném používání šekové služby. 01.12.1945
143/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o omezení žalobního práva v trestním řízení. 01.12.1945
144/1945 Zb. Nařízení o složení, organisaci a způsobu činnosti generálního sekretariátu Hospodářské rady. 03.12.1945
145/1945 Zb. Nařízení o složení, organisaci a působnosti Státního úřadu plánovacího. 03.12.1945
147/1945 Zb. Zákon o mimořádných opatřeních k účelům evidence majetku. 07.12.1945
148/1945 Zb. Vyhláška o sociálním pojištění osob přidělených k práci. 07.12.1945
149/1945 Zb. Vyhláška o publikaci dohod o UNRRA a o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 5. března 1945, č. 11 Úř. věst. čsl., kterým se určuje postavení Správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu (United Nations Relief and Rehabilitation Administration). 04.01.1946
150/1945 Zb. Vyhláška o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 28. února 1942, č. 6 Úř. věst. čsl., o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti k zachování zákona v řízení před polními soudy u československé armády v zahraničí. 26.10.1945
152/1945 Zb. Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží. 01.01.1946
153/1945 Zb. Vyhláška o přihlášení některých majetkových hodnot. 22.12.1945
154/1945 Zb. Zákon o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci. 01.12.1945
156/1945 Zb. Zákon o přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění. 01.01.1946
157/1945 Zb. Zákon o jednorázových přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění. 01.12.1945
158/1945 Zb. Zákon o úpravě a rozšíření tříd ve veřejnoprávním sociálním pojištění. 01.12.1945
159/1945 Zb. Zákon o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů. 01.12.1945
160/1945 Zb. Zákon o zatímním vedení státního hospodářství Československé republiky v roce 1946. 01.01.1946
161/1945 Zb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové.
162/1945 Zb. Vyhláška o ukončení stavu branné pohotovosti státu. 31.12.1945
163/1945 Zb. Vyhláška o neplatnosti obchodní dohody mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými (č. 69/1938 Sb.) 15.01.1946
165/1945 Zb. Zákon o poplatkových a dávkových úlevách při změně jména. 31.12.1945
Presunúť na začiatok