Dekrét č. 106/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o platech členů Prozatímního Národního shromáždění.

Čiastka 48/1945
Platnosť od 30.10.1945
Účinnosť od 01.10.1945

106.

Dekret presidenta republiky

ze dne 23. října 1945

o platech členů Prozatímního Národního shromáždění.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1.

(1) Členové Prozatímního Národního shromáždění mají stálý měsíční plat 12.000 Kčs, a to počínajíc prvním dnem měsíce, v němž vykonali slib nařízený ustanovením § 22 ústavní listiny, a končíc posledním dnem měsíce, v němž jejich mandát zanikl.

(2) Místopředsedům Prozatímního Národního shromáždění přísluší přídavek 2.400 Kčs měsíčně, nepodrobený dani důchodové, a činovní přídavek 2.000 Kčs měsíčně.

§ 2.

Předseda Prozatímního Národního shromáždění má vedle platu, uvedeného v § 1, odst. 1, činovní přídavek 100.000 Kčs ročně a representační přídavek 56.000 Kčs ročně. Přídavky se vyplácejív měsíčních částkách obdobně podle ustanovení § 1, odst. 1. Mimo to má předseda stálý povoz a služební byt na státní útraty.

§ 3.

Členové Prozatímního Národního shromáždění mohou bezplatně užívati vlaků všech druhů, kterékoli třídy, všech - i soukromých - drah, ať jsou v provozu státním nebo ve vlastní režii, malodrah a drah elektrických, osobních autobusů státních a lodí dopravních na celém státním území až do konce kalendářního roku, v němž byli členy Prozatímního Národního shromáždění.

§ 4.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem 1. října 1945; provede jej ministr vnitra v dohodě s ministry financí a dopravy.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Nosek v. r.