Nariadenie vlády č. 145/1945 Zb.Nařízení o složení, organisaci a působnosti Státního úřadu plánovacího.

Čiastka 59/1945
Platnosť od 03.12.1945
Účinnosť od 03.12.1945

145.

Vládní nařízení

ze dne 23. listopadu 1945

o složení, organisaci a působnosti Státního úřadu plánovacího.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 25. srpna 1945, č. 63 Sb., o Hospodářské radě:


§ 1.

(1) V čele Státního úřadu plánovacího (dále jen plánovací úřad) jest předseda, jehož zastupuje náměstek. Je-li předsedou Čech, budiž jeho náměstkem Slovák a naopak. Předsedu i náměstka jmenuje a odvolává vláda. Odměnu za výkon funkce stanoví vláda.

(2) Předseda plánovacího úřadu podléhá přímo předsedovi vlády. Organisuje a řídí práce plánovacího úřadu a zastupuje jej navenek. Účastní se stejně jako jeho náměstek s poradním hlasem všech schůzí Hospodářské rady. Se schválením vlády může zříditi při plánovacím úřadu stálé nebo dočasné komise, vydati pro ně jednací řád a jmenovati jejich členy.

§ 2.

(1) Úkolem plánovacího úřadu je vypracovati na podkladě soustavného studia stavu a vývoje hospodářství pro Hospodářskou radu návrh hospodářského plánu a technické podklady pro opatření veřejné správy zásadního rázu, která mají ovlivniti hospodářský život.

(2) Směrnice pro plánování vydává Hospodářská rada. Jejich návrhy připravuje plánovací úřad. Se schválením předsedy vlády může v neodkladných případech učiniti zatímní opatření předseda plánovacího úřadu v dohodě s generálním sekretářem Hospodářské rady. Taková opatření musí býti v nejbližší schůzi předložena Hospodářské radě ke schválení. Plánovací úřad předkládá Hospodářské radě na její požádání nebo v obdobích jí určených zprávy o své činnosti a její výsledky.

§ 3.

Práce plánovacího úřadu vykonává potřebný počet stálých zaměstnanců. Předsedovi plánovacího úřadu přísluší propůjčovati služební místa u plánovacího úřadu, jejichž propůjčení není vyhrazeno presidentu republiky nebo vládě, a ustanovovati čekatele. Mimo to může předseda plánovacího úřadu přijímati zcela výjimečně pro zvláštní úkoly také zaměstnance smluvní. I tito smluvní zaměstnanci požívají při výkonu svých úředních povinností ochrany veřejných orgánů a jsou - stejně jako stálí zaměstnanci - povinni, jak po dobu trvání svého pracovního poměru, tak i po jeho skončení, zachovávati přísné tajemství o všech věcech, o kterých se dověděli při své činnosti.

§ 4.

(1) Osoby fysické a právnické a jakákoli jejich sdružení, jejichž obor činnosti bude zahrnut do hospodářského plánu (dále jen hospodářské útvary), jsou povinny předkládati plánovacímu úřadu ve stanovených lhůtách předepsaným způsobem všechna sdělení, vysvětlivky a návrhy, potřebné pro službu plánovací, pokud nejde o skutečnosti, předměty nebo opatření, jež mají zůstati utajeny v důležitém státním zájmu. O tom, zda jde o takový případ, rozhoduje předseda vlády v dohodě se zúčastněnými ministry.

(2) Plánovací úřad může vyzvati hospodářské útvary, aby ustanovily a jemu do lhůty, kterou určí, oznámily osoby pověřené u nich pracemi pro službu plánovací a odpovědné za tyto práce.

(3) U hospodářského útvaru, který nevyhoví výzvě podle odstavce 2, může plánovací úřad vykonati potřebná šetření svým zmocněncem s právy revisního orgánu podle § 10, odst. 2 a 3 dekretu presidenta republiky ze dne 25. srpna 1945, č. 63 Sb., o Hospodářské radě.

§ 5.

Vláda stanoví na návrh Hospodářské rady vyhláškou uveřejněnou v Úředním listě, v jakém rozsahu a jakým způsobem mají povinnosti podle § 10 dekretu č. 63/1945 Sb. plniti vůči plánovacímu úřadu hospodářské útvary, úřady, svazky územní a zájmové samosprávy a hospodářské organisace.


§ 6.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Stránský v. r.

Laušman v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

Masaryk v. r.

Hála v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Procházka v. r.

Nosek v. r.

Majer v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Clementis v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Dr. Drtina v. r.

Lichner v. r.