Dekrét č. 20/1945 Zb.Ústavní dekret presidenta republiky o prozatímním výkonu moci zákonodárné

Čiastka 10/1945
Platnosť od 10.07.1945
Účinnosť od 15.10.1940
Redakčná poznámka

platnosť ukončená ustanovením Dočasného Národného zhromaždenia

OBSAH

20.

Přetisk z roč. I, č. 10 Ústředního věstníku československého, vydaného v Londýně dne 4. prosince 1940.

Ústavní dekret presidenta republiky

ze dne 15. října 1940,

č. 2 Úř. věst. čsl.,

o prozatímním výkonu moci zákonodárné.

K návrhu vlády ustanovuji:

§ 1.

Dokud nebude možno prováděti ustanovení hlavy druhé ústavní listiny z 29. února 1920 o moci zákonodárné, bude president republiky úkony, které mu ukládá par. 64 č. 1 a č. 3 úst. listiny, pokud k nim je zapotřebí souhlasu Národního shromáždění, vykonávati se souhlasem vlády.

§ 2.

Předpisy, jimiž se mění, ruší nebo nově vydávají zákony, budou vydávány po dobu platnosti zatímního státního zřízení v nezbytných případech presidentem republiky k návrhu vlády ve formě dekretů, které spolupodepíše předseda vlády, respektive členové vlády pověřené jejich výkony.

§ 3.

Výkonem tohoto dekretu, který nabude účinnosti dnem jeho podepsání presidentem republiky, se pověřuje celá vláda.

Podepsáno v Londýně, dne 15. října 1940.

Dr. Edvard Beneš v. r.

Dr. Šrámek v. r.