Dekrét č. 1/1945 Zb.Ústavní dekret presidenta republiky o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné.

(v znení č. 153/1946 Zb.)

Čiastka 1/1945
Platnosť od 04.04.1945 do31.12.1970
Účinnosť od 17.07.1946 do31.12.1970
Zrušený 133/1970 Zb.

1.

Ústavní dekret presidenta republiky

ze dne 2. dubna 1945

o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné.

§ 1.

Předseda vlády a pět jeho náměstků tvoří předsednictvo vlády. Náměstky předsedy vlády jmenuje a propouští president republiky.

§ 2.

V čele státní správy jsou tato ministerstva:

ministerstvo zahraničních věcí,

ministerstvo národní obrany,

ministerstvo zahraničního obchodu,

ministerstvo vnitra,

ministerstvo financí,

ministerstvo školství a osvěty,

ministerstvo spravedlnosti,

ministerstvo informací,

ministerstvo průmyslu,

ministerstvo zemědělství,

ministerstvo vnitřního obchodu,

ministerstvo dopravy,

ministerstvo techniky,

ministerstvo pošt,

ministerstvo sociální péče,

ministerstvo zdravotnictví,

ministerstvo pro sjednocení zákonů.

§ 3.

V ministerstvech zahraničních věcí, národní obrany a zahraničního obchodu jsou státní tajemníci, kteří jsou členy vlády. Je-li ministr Čech, bude státní tajemník Slovák a naopak. Místo státního tajemníka může zůstati neobsazeno.

§ 4.

Vláda rozhoduje ve sboru, který je schopen usnášeti se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů vlády.

§ 5.

Působnost jednotlivých ministerstev upraví se zákonem. Podrobnosti stanoví vládní nařízení.

§ 6.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem podpisu. Provedou jej všichni členové vlády.

Dr. Eduard Beneš v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Bečko v. r.

Lichner v. r.

Majer v. r.

Němec v. r.

Dr. Stránský v. r.