Dekrét č. 69/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o přeložení vysoké školy báňské z Příbramě do Moravské Ostravy.

Čiastka 31/1945
Platnosť od 20.09.1945
Účinnosť od 20.09.1945

OBSAH

69.

Dekret presidenta republiky

ze dne 8. září 1945

o přeložení vysoké školy báňské z Příbramě do Moravské Ostravy.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1.

Vysoká škola báňská se překládá počátkem studijního roku 1945/46 z Příbramě do Moravské Ostravy.

§ 2.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr školství a osvěty.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.