Dekrét č. 8/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků

Čiastka 5/1945
Platnosť od 05.06.1945
Účinnosť od 02.06.1945

8.

Dekret presidenta republiky

ze dne 2. června 1945

o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků.

K návrhu vlády ustanovuji:

§ 1.

Československý stát nabývá vlastnictví k nemovitostem, zapsaným ve vložkách č. 19, 372, 929, 1010 a 1101, vesměs pozemkové knihy pro katastrální území Bubeneč.

§ 2.

Československý stát věnuje nemovitosti, uvedené v § 1, Svazu sovětských socialistických republik pro účely zastupitelských úřadů jakožto dar a projev díků za pomoc, kterou Svaz sovětských socialistických republik poskytl Československé republice v osvobozovacím boji.

§ 3.

Vklad práva vlastnického pro Svaz sovětských socialistických republik se provede podle tohoto dekretu, a to bez břemen. Převody vlastnictví podle §§ 1 a 2 jsou osvobozeny ode všech daní, dávek a poplatků.

§ 4.

Nároky původních vlastníků nemovitostí na náhradu a nároky osob, jejichž práva jsou na nemovitostech knihovně zajištěna, zůstávají vyhrazeny pozdější zákonné úpravě.

§ 5.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem 2. června 1945; provedou jej ministři financí, spravedlnosti, vnitra a zahraničních věcí.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Clementis v. r.