Vyhláška č. 150/1945 Zb.Vyhláška o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 28. února 1942, č. 6 Úř. věst. čsl., o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti k zachování zákona v řízení před polními soudy u československé armády v zahraničí.

Čiastka 61/1945
Platnosť od 20.12.1945 do01.08.1950
Účinnosť od 26.10.1945 do01.08.1950

150.

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 17. prosince 1945

o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 28. února 1942, č. 6 Úř. věst. čsl., o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti k zachování zákona v řízení před polními soudy u československé armády v zahraničí.


Podle § 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 22 Sb., o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé, vyhlašuji:

Čl. I.

Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 27. listopadu 1945 zůstává dekret presidenta republiky ze dne 28. února 1942, č. 6 Úř. věst. čsl., o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti k zachování zákona v řízení před polními soudy u československé armády v zahraničí, v platnosti.


Čl. II.

Dekret č. 6/1942 Úř. věst. čsl. se vyhlašuje v příloze.


Nosek v. r.


Příloha k vyhlášce č. 150/1945 Sb.

Dekret presidenta republiky

ze dne 28. února 1942

o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti k zachování zákona

v řízení před polními soudy u československé armády

v zahraničí. 1)

K návrhu vlády ustanovuji:

§ 1.

Po dobu platnosti polního řízení podle článku 1, § 1 dekretu presidenta republiky ze dne 26. října 1940 o československých polních soudech č. 5 Úředního věstníku československého přísluší vrchnímu polnímu prokurátorovi práva generálního vojenského prokurátora, uvedená v § 376 a následujících vojenského trestního řádu (zmateční stížnost k zachování zákona).

§ 2.

V téže době přísluší vrchnímu polnímu prokurátorovi práva vyhrazená generálnímu vojenskému prokurátorovi v řízení o obnovu trestního řízení podle § 386 a následujících vojenského trestního řádu a o mimořádnou obnovu trestního řízení podle § 401 vojenského trestního řádu .

§ 3.

O stížnostech podaných podle § 1 proti rozsudkům, usnesením a postupu polních soudů I. stolice, jakož i o návrzích na obnovu trestního řízení podle § 2, rozhoduje vrchní polní soud, jemuž v tomto řízení přísluší práva nejvyššího vojenského soudu ( § 482 vojenského trestního řádu ), v pětičlenném senátu, doplňovaném podle potřeby soudci polního soudu I. stolice.

§ 4.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem 26. října 1940.

§ 5.

Provedením dekretu se pověřuje ministr národní obrany.

Poznámky pod čiarou

1) Uveřejněno v roč. III., č. 2 Úředního věstníku československého, vydaného v Londýně dne 20. července 1942.