Nariadenie vlády č. 10/1945 Zb.Vládní nařízení, kterým se zmocňuje ministr výživy k úpravě výroby, oběhu a spotřeby potravin a poživatin.

Čiastka 5/1945
Platnosť od 05.06.1945
Účinnosť od 05.06.1945
Redakčná poznámka

Vládne nariadenie č. 159/1950 Sb. zriaďuje z ministerstva výživy ministerstvo potravinárskeho priemyslu s účinnosťou od 20.12.1950.

OBSAH

10.

Vládní nařízení

ze dne 25. května 1945,

kterým se zmocňuje ministr výživy k úpravě výroby, oběhu a spotřeby potravin a poživatin.

Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 138, odst. 1 zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu:


§ 1.

(1) Ministr výživy se zmocňuje, aby k zajištění výživy obyvatelstva Československé republiky činil v dohodě se zúčastněnými ministry veškerá nutná opatření, týkající se výroby, oběhu a spotřeby potravin a poživatin, zejména řídil podchycení výrobků původu rostlinného a živočišného sloužících výživě, určoval výrobky, které možno odebírati jen na odběrní doklady, stanovoval pro jednotlivá období dávky potravin a poživatin a pečoval o jejich spravedlivé a rovnoměrné rozdělování.

(2) Předpisy všeobecné povahy, vydané v rámci zmocnění podle odst. 1, vyhlásí ministr výživy v Úředním listě Československé republiky.

§ 2.

Porušení předpisů, vydaných podle § 1, se stíhá a trestá podle ustanovení hlavy VIII zákona č. 131/1936 Sb.


§ 3.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr výživy v dohodě se zúčastněnými ministry.


Fierlinger v. r.

Ursíny v. r.

David v. r.

Široký v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Gottwald v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Pietor v. r.

gen. Hasal v. r.

Hála v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.