Dekrét č. 38/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o přísném trestání drancování.

Čiastka 19/1945
Platnosť od 22.08.1945 do31.07.1950
Účinnosť od 22.08.1945 do31.07.1950
Zrušený 86/1950 Zb.

38.

Dekret presidenta republiky

ze dne 31. července 1945

o přísném trestání drancování.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1.

Kdo využívaje mimořádných poměrů způsobených válkou nebo poválečným stavem pro sebe nebo jinou neoprávněnou osobu odejme cizí věc movitou hodnoty nikoli nepatrné, která je v budovách či místnostech nebo na pozemcích majitelem opuštěných nebo poškozených jakýmikoli válečnými činy, na př. leteckým či jiným bombardováním, dopustí se drancování a bude potrestán za zločin těžkým žalářem od pěti do deseti let. Byl-li však pachatel opatřen zbraní anebo byl-li čin spáchán s několika spolupachateli nebo za okolností obzvláště nebezpečných nebo zneužil-li pachatel jemu svěřené veřejné funkce, bude potrestán těžkým žalářem od deseti do dvaceti let nebo na doživotí.

§ 2.

Stejně bude potrestán, kdo ukryje nebo na sebe či jinou neoprávněnou osobu převede věc, o níž ví, že byla získána drancováním.

§ 3.

Rozhodovati o zločinech uvedených v §§ 1 a 2 přísluší sborovému soudu první stolice. Ustanovení § 338 trestního řádu ze dne 23. května 1873, č. 119 ř. z., lze užíti jen v případech mimořádného zřetele hodných.

§ 4.

Zločin uvedený v § 1 patří ke zločinům, při jejichž zvláště nebezpečném šíření může býti prohlášeno stanné právo.

§ 5.

Tento dekret platí pro území celého státu a nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři spravedlnosti, národní obrany a vnitra.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Stránský v. r.

gen. Svoboda v. r.

Nosek v. r.