Dekrét č. 143/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o omezení žalobního práva v trestním řízení.

Čiastka 58/1945
Platnosť od 28.11.1945
Účinnosť od 01.12.1945

OBSAH

143.

Dekret presidenta republiky

ze dne 27. října 1945

o omezení žalobního práva v trestním řízení.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1.

(1) Bylo-li činem trestným podle zákona ze dne 28. června 1933, č. 108 Sb., o ochraně cti, který se stíhá na žalobu soukromou, ublíženo na cti osobě uvedené v § 1, odst. 1 a 2 dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, nemůže tato sama podati soukromou žalobu; může jen žádati, aby tuto žalobu za ni podal státní zástupce.

(2) Odepře-li státní zástupce převzíti zastoupení uražené osoby, je stíhání pro tento čin vyloučeno. Státní zástupce učiní tak zejména tenkrát, jde-li o čin méně závažný nebo o čin, k němuž dala osoba, které bylo na cti ublíženo, sama příčinu svým chováním v době nesvobody.

§ 2.

Tento dekret nabývá účinnosti třetím dnem po vyhlášení a pozbývá platnosti dnem 31. prosince 1946; provede jej ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ministry.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Stránský v. r.