49.

Vládní nařízení

ze dne 25. srpna 1945

o prvních volbách do okresních a zemských národních výborů.

Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. 3 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl. (příloha k vyhlášce č. 43/1945 Sb.), o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění.


§ 1.

Všeobecná ustanovení.

(1) Dokud nebude možno provésti volby do národních výborů okresních a zemských podle zásad československých volebních řádů, volí se zemské národní výbory v zemích České a Moravskoslezské a okresní národní výbory v okresích země České a Moravskoslezské, ve kterých není převážná většina obyvatelstva státně nespolehlivého, podle dalších ustanovení tohoto nařízení.

(2) Volby do okresních národních výborů na Slovensku se řídí předpisy vydanými Slovenskou národní radou.

§ 2.

Způsob volby.

(1) Volby do okresních národních výborů provedou na okresních shromážděních volitelé, zvolení podle § 2 vládního nařízení ze dne 25. srpna 1945, č. 48 Sb., o volbě Prozatímního Národního shromáždění. Volí se

v polit.okresechdo 40.000obyv.20členů,
"""70.000"24",
"""100.000"32 ",
""přes 100.000"36"
okresního národního výboru.

(2) Volby do zemských národních výborů provedou na zemských sjezdech delegáti, zvolení podle § 3 vl. nař. č. 48/1945 Sb. Volí se v zemi České 120 členů, v zemi Moravskoslezské 80 členů zemského národního výboru.

(3) Z počtu 80 členů moravskoslezského zemského národního výboru připadá na exposituru tohoto výboru v Moravské Ostravě 20 členů. Členy expositury volí delegáti, zvolení v obvodu expositury.

(4) Za každého člena národního výboru se volí náhradník. Ustanovení tohoto nařízení o členech národních výborů platí i pro jejich náhradníky.

(5) Volbu řídí okresní, po případě zemské volební komise, zřízené podle § 3, odst. 3 a § 5, odst. 2 vl. nař. č. 48/1945 Sb.

§ 3.

Kandidátní listiny.

(1) Kandidátní listiny pro volbu do okresních a zemských národních výborů mohou podati jen politické strany, které v den účinnosti tohoto nařízení jsou veřejně činny na území Československé republiky. Do kandidátních listin buďtež pojaty v přiměřeném počtu také osoby navržené jednotnými zájmovými svazy, organisovanými mimo politické strany, a jinými významnými složkami veřejného života.

(2) Podrobnosti, zejména o náležitostech kandidátních listin, o době a místě podání, o jejich úpravě a o doručení volitelům, po případě delegátům, stanoví ministr vnitra vyhláškou v Úředním listě.

§ 4.

Volitelnost.

(1) Za členy okresních a zemských národních výborů mohou býti voleni bezúhonní, národně, státně a demokraticky spolehliví státní občané Československé republiky, české, slovenské nebo jiné slovanské národnosti, bez rozdílu pohlaví, kteří v den volby dosáhli 18. rok věku a mají bydliště v příslušném politickém okresu, jde-li o volby do okresního národního výboru, nebo v příslušné zemi, jde-li o volby do zemského národního výboru.

(2) Voleny mohou býti i osoby ve vojenské činné službě a příslušníci Sboru národní bezpečnosti.

§ 5.

Volba aklamací.

(1) Dohodly-li se všechny politické strany, zastoupené ve sboru volitelů, po případě ve sboru delegátů,

a) na podání společné kandidátní listiny nebo

b) na tom, že všichni dosavadní členové národního výboru mají zůstati ve svých funkcích, koná se volba aklamací.

(2) Společná kandidátní listina může býti podána i tehdy, má-li býti národní výbor, zvolený aklamací v dosavadním složení, doplněn na předepsaný počet členů.

(3) Dohodu stran podle odstavce 1 prohlásí zmocněnci politických stran (§ 3) na příslušném shromáždění volitelů nebo delegátů.

§ 6.

Hlasování.

Pokud se podle § 5 nevolí aklamací, provádí se volba hlasováním, pro něž platí přiměřeně ustanovení §§ 45 až 48 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 330 Sb., o volbách zemských a okresních zastupitelstev, ve znění zákona ze dne 14. července 1927, č. 126 Sb.

§ 7.

Zápis o volbě.

Volební komise (§ 2, odst. 5) sepíše o volbě zápis v potřebném počtu stejnopisů, z nichž jeden bude uložen u příslušného národního výboru a druhý zaslán ministerstvu vnitra. Další stejnopis zápisu o volbě okresního národního výboru předloží se nadřízenému zemskému národnímu výboru.

§ 8.

Vyhlášení volebního výsledku.

Výsledek volby vyhlásí předseda příslušné volební komise (§ 2, odst. 5) způsobem v okresu, pokud se týče v zemi obvyklým a uvědomí o něm neprodleně nadřízený zemský národní výbor, pokud se týče ministerstvo vnitra.

§ 9.

Opravné řízení.

(1) Stížnosti na volby do okresních národních výborů mohou podati volitelé, kteří byli povoláni k provedení volby, a to u příslušného okresního národního výboru do tří dnů po prohlášení výsledku volby. Rozhodne o nich s konečnou platností zemský národní výbor.

(2) Stížnosti na volby do zemských národních výborů mohou podati u příslušného zemského národního výboru delegáti, kteří byli povoláni k provedení volby, a to do tří dnů po vyhlášení výsledku volby. Rozhodne o nich s konečnou platností ministerstvo vnitra.

§ 10.

Ověřování voleb.

Zemský národní výbor prozkoumá s konečnou platností, zda nebyly za členy okresního národního výboru zvoleny osoby nevolitelné. U členů zemského národního výboru provede toto prozkoumání ministerstvo vnitra. Neplatnost volby osob nevolitelných se vyhlásí veřejnou vyhláškou.

§ 11.

Směrnice.

Podrobnosti volebního řízení upraví ministr vnitra směrnicemi.


§ 12.

Závěrečná ustanovení.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

David v. r.

Laušman v. r.

Gottwald v. r.

Ďuriš v. r.

Široký v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Majer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Clementis v. r.,

tiež za ministra Masaryka

Dr. Stránský v. r.

Kopecký v. r. gen.

Dr. Ferjenčík v. r.