Nariadenie vlády č. 75/1945 Zb.Nařízení o úpravě nekterých služebních a platových poměrů státních učitelů učňovských škol.

Čiastka 34/1945
Platnosť od 03.10.1945
Účinnosť od 01.07.1945

75.

Vládní nařízení

ze dne 7. září 1945

o úpravě některých služebních a platových poměrů státních učitelů učňovských škol.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 66, odst. 3, § 67, odst. 1, § 70, § 83, odst. 1 a § 86 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o pravě platových některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):


Čl. I.

Změna a doplnění vládního nařízení č. 168/1934 Sb.

Vládní nařízení ze dne 13. července 1934, č. 168 Sb., o kategoriích státních profesorů a státních učitelů, o zvláštních podmínkách pro ustanovení zatímním nebo definitivním státním profesorem nebo učitelem a pro povýšení profesora nebo učitele a o úředních titulech, se mění a doplňuje takto:

1. Ustanovení § 6, odst. 1, č. 1, písm. j) zní:

j) na učňovských školách „ředitel učňovské školy".

Za toto ustanovení se vkládá ustanovení tohoto znění:

k) na ostatních odborných školách „ředitel odborné školy".

2. Příloha k vládnímu nařízení se doplňuje takto:

V oboru státní správyzřizují se kategoriepro služební obor stanoví se zvláštní podmínky pro1. ustanovení a)čekatelem b)definitivním profesorem(učitelem)2. povýšeníTitulový přídomek podle § 6, odst.2Do kategorie se převádejí podle § 1, odst.2
ministerstva školství a osvětystátních učitelů učňovských škol1b) vzdělání vyšší než podává obecná škola a v příslušném oboru aspoň a) tříletá prakse nebo vyučovací čínnost b) čtyřletá prakse c) šestiletá prakse podle toho, jde-li o uchazeče vykazujícího ad a) I. nebo II. ad b) III. ad c) IV.stupeň předběžného vzdělání podle § 74, odst. 2 platového zákona.učňovských škol-

Čl. II.

Nejvyšší výměra učební povinnosti.

§ 1.

1. Nejvyšší výměra učební povinnosti státních ředitelů a učitelů na učňovských školách se stanoví:

a) u ředitelů 12 týdenními hodinami vyučovacími,

b) u učitelů 24 týdenními hodinami vyučovacími.

2. Jestliže jest učitel zaměstnán pracemi v kanceláři, počítají sa 2 hodiny kancelářského zeměstnání ako 1 hodiny vyučovací.

§ 2.

Do nejvyšší výměry učební povinnosti se započítává:

1. ředitelům

a) 4 týdenní hodiny vyučovací, přesahuje-li počet žáků k 30. září na škole zapsaných 600,

b) 8 týdenních hodin vyučovacích, přesahuje-li počet žáků k 30. září na škole zapsaných 1.200,

2. přednostům odboru 9 hodin vyučovacích,

3. učitelům

a) správa rozsáhlých sbírek, učebných pomůcek a knihoven při počtu inventárních kusů přes 300 kusů 1 týdenní hodinou vyučovací, při počtu přes 1.000 kusů 2 týdennými hodinami vyučovacími,

b) za správu dílen 1 až 4 hodiny vyučovací.

Podrobnosti určí ministerstvo školství a osvěty zvláštním výnosem,

c) učitelům starším 50 let 2 týdenní hodiny vyučovací.

§ 3.

1. Za každou týdenní hodinu vyučovací, převyšující nejvyšší výměru vyučovací povinnosti, trval-li príslušný úkon nepřetržitě alespoň 1 měsíc (hodinu přespočetnou), náleží ředitelům a učitelům odměna podle předpisu o honorování přespočetných hodiń.

2. Úkol třídního učitele honoruje se jednou polovinou odměny za přespočetné hodiny.

§ 4.

1. Co jest v tomto nařízení ustanoveno o ředitelích, platí i o učitelích, pověřených zatímní správou školy.

2. Hodinou se rozumí vyučovací jednotka podle rozvrhu hodin.


Čl. III.

Závěrečné ustanovení.

Toto nařízení plati jen v zemích České a Moravskoslezské a nabýva účinnosti dnem 1. července 1945; provede je ministr školství a osvěty.


Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Široký v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Stránský v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

gen. Hasal v. r.

Hála v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Prochádzka v. r.

Majer v. r.

Dr. Clementis v. r.

tiež za ministra Masaryka

gen. Dr. Ferjenčík v. r.