Dekrét č. 73/1945 Zb.Dekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňuje platový zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., pokud jde o profesory vysokých škol a vysokoškolské asistenty.

Čiastka 34/1945
Platnosť od 03.10.1945
Účinnosť od 01.01.1944

73

Dekret presidenta republiky

ze dne 6. září 1945

kterým se mění a doplňuje platový zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., pokud jde o profesory vysokých škol a vysokoškolské asistenty.

K návrhu vlády ustanovují:

Čl. I.

Ustanovení §§ 56, 57, 58, 59 a 91 platového zákona č. 103/1926 Sb. se mění a znějí takto:

§ 56.

Služné momořádných profesorů.

Služné mimořádných profesorů se stanoví v ročních částkách takto:

1. stupeň45.120 K
2. "48.720 K
3. "52.320 K
4. "55.920 K
5. "59.520 K
6. "63.120 K
7. "66.720 K

§ 57.

Činovné mimořádných profesorů.

(1) Činovné mimořádných profesorů se vyměří podle skupiny míst A, B, C, D (§ 12) a stanoví se pro všechny stupně služného v ročních částkách takto:

ve skupině míst A16.896 K
B14.532 K
C12.168 K
D9.804 K

(2) Ustanovení § 12, ods. 8 platí obdobně.

§ 58.

Služné řádných profesorů.

(1) Služné řádných profesorů se stanoví v ročních částkách takto:

1. stupeň54.000 K
2. "58.500 K
3. "63.000 K
4. "67.500 K
5. "72.000 K
6. "76.500 K
7. "81.000 K

(2) Řádným profesorům, kteří ztrávili se služným 7. stupně aspoň tři roky a vykazují zvláště vynikající práce ve svém vědním oboru, může být výjimečně vkádou k souhlasnému návrhu ministerstva školství a osvěty a ministerstva financí po slyšení zvláštní komise vysokých škol povoleno další zvýšení služného až o částku 13.560 K ročně. Podrobnosti určí vlládní nařízení.

§ 59.

Činovné řádných profesorů.

(1) Činovné řádných profesorů se vyměří podle skupin míst A, B, C, D (§ 12) a stanoví se v ročních částkách takto:

Ve skupině míst pro služné
1. až 4. stupně 5. až 7. stupně
K
A 20.520 24.324
B 17.65220.916
C14.78417.520
D11.90414.112

(2) Ustanovení § 12, ods. 8 platí obdobně.

§ 91.

Remunerace a činovné.

(1) Pří prvém ustanovení náleží asistantu remunerace na služebním místě systemisovaném:

V první služební skupině
ve služebním roceve skupině míst
ABCD
ženatémusvobodnémuženatémusvobodnémuženatémusvobodnémuženatémusvobodnému
K
prvém28.56021.76827.42020.90426.28020.02825.14019.164
druhém30.72023.16029.49622.23628.27221.31227.03620.388
ve druhé služební skupině
ve služebním roceve skupině míst
ABCD
ženatémusvobodnémuženatémusvobodnémuženatémusvobodnémuženatémusvobodnému
K
prvém22.68019.08021.78018.32420.86817.55619.96816.800
druhém24.00020.08823.04019.2962208018.49221.12017.688

(2) Při opětném ustanovení náleží asistentu na služebním místě systemisovaném:

v první služební skupině
ve služebním roceremuneracea činovné ve skupině míst
ABCD
K
třetím až pátém23.52012.60010.8369.0727.308
šestém až osmém26.16012.60010.8369.0727.308
ve druhé služební skupině
ve služebním roceremuneracea činovné ve skupině míst
ABCD
K
třetím až pátém18.36012.24010.5368.8207.104
šestém až osmém23.52012.24010.5368.8207.104

(3) Asistentům uvedeným v § 89, ods. 3 náleží remunerace 30.480 K ročně a činovné, které činí ve skupině míst A 13.320 K, ve skupině míst B 11.460 K, ve skupině míst C 9.600 K a ve skupině míst D 7.728 K ročně.

(4) Asistentům, kteří dosáhli práva čisti na vysoké škole (soukromým docentům) přísluší

(§ 141):

po uplynutíod habilitacenikoliv však dřívě než po celkové aistentské služběremunerace ročníčinovné (§12) ve skupině míst
ABCD
K
3 let6 "9 " """ 11 leté14 "17 " 35.16039.12043.080 13.800 11.868 9.936 8.004
12 let15 "18 " """ 20leté23 "26 " 47.04051.00054.96015.60013.41611.2329.048

Ministerstvo školství a osvěty může po příznivém návrhu profesorského sboru a v dohodě s ministerstvem financí přiznati tento platový postup i asistentům vysokých škol, kteří nejsou soukromými docenty, ale buď vykazují předběžnou praktickou činnost, která jest ke značnému prospěchu vysokých škol, nebo vynikají odbornou činností vědeckou nabo uměleckou.

(5) Výpomocným asistentům náleží remunerace:

ve skupině míst
ABCD
ženatýmsvobodnýmženatýmsvobodnýmženatýmsvobodnýmženatýmsvobodným
K
22.68019.08021.78018.32420.86817.55619.96816.800

Dosáhne-li výpomocný asistent kvalifikace předepsané pro dosažení služebního místa, na němž jest ustanovem, obdrží pro zbytek doby, na kterou byl ustanoven, remuneraci podle odstavce 1. Dova ztrávená před dosažením této kvalifikace se nečítá pro zvýšení remunerace.

(6) Ustanovení § 12, ods. 8 platí obdobně.

Čl. II.

Jinak platí obdobně ustanovení vládního nařízení ze dne 12. ledna 1944, č. 15 Sb. (novela platového zákona).

Čl. III.

Tento dekret, který platí v zemích České a Moravskoslezské, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1944; provede jej ministr školství a osvěty v dohodě s ministrem financí.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.