Dekrét č. 129/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o státním orchestru Česká filharmonie.

Čiastka 55/1945
Platnosť od 20.11.1945
Účinnosť od 20.11.1945

129.

Dekret presidenta republiky

ze dne 22. října 1945

o státním orchestru Česká filharmonie.

K návrhu vlády ustanovuji:

§ 1.

Z řádných a zatímních členů spolku „Česká filharmonie (Pražská filharmonie), sdružení hudebních umělců z povolání v Praze“ se zřizuje státní orchestr s názvem Česká filharmonie jako samostatný a samosprávný ústav se sídlem v Praze.

§ 2.

(1) Náklady spojené se správou a provozem státního orchestru Česká filharmonie, pokud nejsou kryty vlastními jejími příjmy, hradí stát.

(2) Práva a závazky spolku „Česká filharmonie (Pražská filharmonie), sdružení hudebních umělců z povolání“, přecházejí podle dohody se spolkem bez náhrady na státní orchestr Česká filharmonie.

§ 3.

(1) Dohled na státní orchestr Česká filharmonie vykonává ministr školství a osvěty.

(2) Podrobnosti o organizaci správy a provozu, o zásadách pro hospodaření a o doplňování orchestru stanoví organizačním řádem ministr školství a osvěty v dohodě s ministry financí a vnitra.

(3) Služební a platové poměry členů a ostatních zaměstnanců státního orchestru Česká filharmonie upraví ministr školství a osvěty v dohodě s ministry financí, vnitra a ochrany práce a sociální péče.

§ 4.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr školství a osvěty v dohodě s ministry financí, vnitra a ochrany práce a sociální péče.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.