113.

Dekret presidenta republiky

ze dne 27. října 1945

o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1.

(1) Ministra zahraničního obchodu se zmocňuje, aby upravoval, řídil a kontroloval dovoz, vývoz a průvoz zboží všeho druhu a rozhodoval v dohodě s Národní bankou Československou o úhradách potřebných k jeho dovozu.

(2) Může zejména:

a) naříditi, že dovoz, vývoz nebo průvoz zboží jest bez povolení nebo povolovacího potvrzení ohlášky ministerstva zakázán,

b) určovati rozsah a podmínky povolení nebo povolovacího potvrzení ohlášky a vázati je na příkazy,

c) vydávati v rámci své působnosti příkazy a zákazy pro nákup zboží v cizině a pro prodej a uskladnění zboží, které jest určeno k vývozu a kontrolovati při dovozu a vývozu jakost, cenu a úpravu zboží, jakož i shoduje-li se obsah zásilky s průvodními listinami,

d) určovati s výjimkou předmětů státního monopolu obchodníky dovozní, vývozní nebo průvozní obchody se zbožím všeho nebo určitého druhu (dovozci, vývozci a průvozci); udělené oprávnění může omeziti nebo odníti.

§ 2.

(1) Ministr zahraničního obchodu může stanoviti a vybírati poplatky za povolení udělovaná podle § 1, odst. 2, písm. a).

(2) v odůvodněných případech může na žádost poplatek snížiti nebo prominouti nebo zaplacený poplatek zcela nebo zčásti vrátiti.

(3) Zkrácení poplatku trestá se podle důchodkového trestního práva jako těžký důchodkový přestupek 4 - 20násobnou částkou zkráceného poplatku.

§ 3.

(1) Ministra zahraničního obchodu vyslechne před vydáním předpisů a opatření podle § 1, odst. 2, písm. a) a § 2 sbor zástupců složený ze zástupců ministerstev zahraničního obchodu a financí a Národní banky Československé.

(2) Sbor bude zasedati u ministerstva zahraničního obchodu za předsednictví úředního zástupce tohoto ministerstva, které bude též tento sbor podle potřeb svolávati k poradám.

(3) Sbor úředních zástupců je kromě toho oprávněn podávati ve věcech týkajících se úpravy, řízení a kontroly zahraničního obchodu na vyzvání ministerstva zahraničního obchodu nebo z vlastního podnětu dobrá zdání.

§ 4.

Opatření podle §§ 1 a 2 bude vykonávati ministr zahraničního obchodu podle směrnic stanovených v dohodě s ministry, do jejichž působnosti náleží obhospodařování příslušného dováženého, vyváženého nebo prováženého zboží.

§ 5.

(1) Ke splnění úkolů podle § 1 může ministra zahraničního obchodu zejména:

a) požadovati od dovozců, vývozců, průvozců a ostatních zúčastněných osob, aby podávali zprávy, hlášení a vysvětlení ve všech věcech, spadajících do oboru jejich působnosti nebo činnosti a předkládali doklady, vedli knihy a zapisovali obchodní jednání,

b) prováděti u nich řádně legitimovanými orgány kontrolu, zejména nahlížením do obchodních knih, zápisů a korespondence.

(2) Orgány a osoby, zúčastněné na provádění úkolů podle tohoto dekretu, jsou povinny zachovávati přísnou mlčenlivost o všech věcech, o kterých se dověděly pro provádění činnosti podle odst. 1.

(3) Povinnost mlčenlivosti nezaniká skončením činnosti nebo vystoupením ze služebního poměru.

(4) Při výkonu své funkce mají řádně legitimované orgány, uvedené v odst. 1, postavení veřejných orgánů ve smyslu § 68 trest. zák. z 27. května 1852, čís. 117 ř. z., § 461 zák. čl. V/1878, resp. § 5 zák. čl. XL/1914.

§ 6.

Všechny úřady a orgány veřejné správy, veřejnoprávní instituce, hospodářské útvary a organisace jsou povinny spolupůsobiti při plnění úkolů ministerstva zahraničního obchodu podle tohoto dekretu.

§ 7.

Dovozci, vývozci a průvozci jsou povinni řádně vykonávati všechny příkazy, podmínky a pokyny, které jim budou ministerstvem zahraničního obchodu uloženy.

§ 8.

Předpisy a opatření všeobecné povahy podle §§ 1, 2 a 3 vyhlašuje ministr zahraničního obchodu v Úředním listě republiky Československé.

§ 9.

(1) Bez újmy stíhání podle jiných předpisů potrestá okresní národní výbor trestem vězení do 1 roku nebo pokutou do 1,000.000 Kčs nebo oběma těmito tresty každého, kdo vědomě poruší ustanovení tohoto dekretu nebo předpisů na jeho podkladě vydaných a zejména kdo uvede nebo učiní nepravdivé nebo neúplné údaje o skutečnostech rozhodných podle tohoto dekretu nebo předpisů a opatření jej provádějících pro chválení, udělení povolení, závazného příslibu nebo jiného osvědčení, anebo rozhodující skutečnosti vědomě zamlčí.

(2) Byla-li uložena pokuta, buď pro případ její nedobytnosti zároveň vyměřen podle míry zavinění náhradní trest vězení do 1 roku.

§ 10.

Tento dekret, jakož i předpisy na jeho podkladě vydané nevztahují se na mincované nebo nezpracované zlato a stříbro, platinu a kovy skupiny platinové, cenné papíry, směnky, šeky, pověřovací listy, poukázky, peníze, pojistky a vkladní knížky.

§ 11.

(1) Všechny předpisy odporující tomuto dekretu se zrušují, po případě se zrušuje jejich použivatelnost.

(2) Zrušuje se zákon č. 418/1920 Sb. o úřadu pro zahraniční obchod.

(3) Tímto dekretem zůstávají nedotčeny:

§ 4 odst. 2 celního zákona č. 114/1927 Sb.,

§ 42 zákona č. 131/1936 Sb. o obraně státu a prováděcí vládní nařízení č. 157/1936 Sb. o předmětech, k jejichž dovozu a vývozu je třeba povolení vojenské správy,

ustanovení dekretu presidenta republiky č. 50/1945 Sb. o opatřeních v oblasti filmu,

působnost ministerstva zdravotnictví podle zákona č. 29/1938 Sb.

§ 12.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministra zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými ministry.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ripka v. r.

Poznámky pod čiarou

*) S účinností od 3.6.1948 se v řízení o přestupku postupuje podle zákona č. 112/1948 Sb.