Nariadenie vlády č. 9/1945 Zb.Vládní nařízení o přechodných opatřeních na českých vysokých školách.

Čiastka 5/1945
Platnosť od 05.06.1945 do03.06.1950
Účinnosť od 06.06.1945 do03.06.1950

OBSAH

9.

Vládní nařízení

ze dne 25. května 1945

o přechodných opatřeních na českých vysokých školách.

Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 138, odst. 1 zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu:


§ 1.

Právní poměry českých vysokých škol řídí se předpisy platnými dne 29. září 1938.

§ 2.

Ministr školství a osvěty učiní v přechodné době odchylkou od platných předpisů (§ 1) správní cestou všechna opatření, potřebná k zahájení a další činnosti vysokých škol a k urychlení studia, jmenovitě pokud jde o studijní úlevy pro studující, kterým bylo znemožněno studium uzavřením českých vysokých škol v letech 1939 až 1945.


§ 3.

Toto nařízení nabývá účinnosti prvým dnem po vyhlášení; provede je ministr školství a osvěty.


Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Šrámek v. r.

David v. r.

Široký v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Ripka v. r.

Kopecký v. r.

Majer v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Procházka v. r.

Hála v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Lichner v. r.

Dr. Clementis v. r.,

tiež za min. Masaryka.