Zákon č. 147/1945 Zb.Zákon o mimořádných opatřeních k účelům evidence majetku.

Čiastka 60/1945
Platnosť od 07.12.1945 do20.06.1966
Účinnosť od 07.12.1945 do20.06.1966

147.

Zákon

ze dne 22. listopadu 1945

o mimořádných opatřeních k účelům evidence majetku.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé se usneslo na tomto zákoně:


§ 1.

(1) Ministr financí, na Slovensku v dohodě s pověřencem pro finance, se zmocňuje, aby k účelům evidence majetku činil vyhláškou ve Sbírce zákonů a nařízení podle obdoby dekretu presidenta republiky ze dne 20. října 1945, č. 95 Sb., o přihlašování vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, životních pojištění a cenných papírů, tato opatření:

a) aby uložil povinnost, že určité majetkové hodnoty podle stavu ke dni, který bude stanoven, musejí býti zjištěny, sepsány a přihlášeny u finančních úřadů nebo u jiných orgánů, jež ministr financí pověří přijímáním přihlášek, nebo že určité majetkové hodnoty nebo právní jednání o nich nebo jiné skutečnosti jich se týkající musejí býti vedeny v patrnosti a finančním úřadům oznamovány;

b) aby prohlásil, že majetkové hodnoty, u nichž nebude splněna povinnost podle písmeny a), propadají ve prospěch Československého státu;

c) aby v dohodě se zúčastněnými ministry stanovil, že určitá právní jednání o majetkových hodnotách, které mají býti podle písmeny a) zjištěny, sepsány a přihlášeny nebo vedeny v patrnosti, jsou neplatná, není-li učiněno zadost povinnostem uloženým podle písmeny a), a že zápisy do veřejných knih a rejstříků, týkající se takových majetkových hodnot, mohou býti povoleny jen, když je náležitě prokázáno, že povinnostem podle písmeny a) bylo učiněno zadost.

(2) Opatření podle odstavce 1 nemohou se vztahovati na majetkové hodnoty uvedené v dekretu presidenta republiky č. 95/1945 Sb.

§ 2.

(1) Finančním úřadům a jejich orgánům příslušejí při provádění vyhlášek vydaných podle tohoto zákona obdobně oprávnění podle ustanovení § 23 dekretu presidenta republiky č. 95/1945 Sb., a to vůči všem osobám a orgánům, na něž se tyto vyhlášky budou vztahovati; podrobnosti budou stanoveny v příslušných vyhláškách.

(2) Všechny veřejné úřady, orgány a soudy jsou povinny poskytnouti finančním úřadům a jejich orgánům veškeru pomoc při provádění vyhlášek vydaných podle tohoto zákona.

§ 3.

(1) Kdo poruší nebo nesplní povinnosti, které mu budou uloženy vyhláškami vydanými podle tohoto zákona, dopouští se trestního činu.

(2) Kdo se trestného činu podle odstavce 1 dopustí úmyslně, bude potrestán peněžitou pokutou do 1,000.000- Kčs a za okolností zvláště přitěžujících mimo to i trestem vězení do 6 měsíců.

(3) Kdo se trestného činu podle odstavce 1 dopustí zanedbáním povinné péče nebo jinak z nedbalosti, bude potrestán peněžitou pokutou do 200.000- Kčs.

(4) Kdo návodem, radou, utvrzováním, slíbením nebo poskytnutím pomoci nebo jinak vědomě spolupůsobí k trestnému činu podle odstavce 1 nebo při tomto trestném činu, bude potrestán nezávisle na potrestání osob podle odstavce 1 trestných peněžitou pokutou do 500.000 Kčs a za okolností zvláště přitěžujících mimo to i trestem vězení do 3 měsíců.

(5) Také pokus trestného činu podle odstavce 1 je trestný jako čin sám.

(6) Pro trestní řízení o trestných činech podle tohoto paragrafu je příslušná berní správa, v jejímž obvodu má obviněný bydliště nebo místo pobytu. Je-li navrhován trest vězení, vydá trestní nález berní správa v nalézacím senátu; v ostatních případech vydá trestní nález berní správa sama. Jinak platí pro trestní řízení obdobně ustanovení hlavy VIII. zákona o přímých daních.

§ 4.

(1) Kdo neoprávněně sdělí údaje, o nichž nabyl vědomosti v řízení podle vyhlášek vydaných na základě tohoto zákona, nebo kdo maří výkon oprávnění podle § 2, odst. 1 tohoto zákona, bude potrestán soudem pro přestupek vězením do 3 měsíců nebo peněžitým trestem do 100.000- Kčs.

(2) Pokus tohoto činu je trestný jako čin sám.

(3) Trestní stíhání se zavádí toliko na návrh ministerstva financí nebo osoby, která se neoprávněným sdělením cítí poškozena.


§ 5.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Šrobár v. r.