Dekrét č. 131/1945 Zb.Dekret prezidenta republiky o vybudování Akademického domu - Památníku 17. listopadu.

Čiastka 55/1945
Platnosť od 20.11.1945
Účinnosť od 20.11.1945

131.

Dekret presdenta republiky

ze dne 27. října 1945

o vybudování Akademického domu - Památníku 17. listopadu.

K návrhu vlády ustanovuji:

§ 1.

Československý stát nabývá vlastnictví k nemovitostem, zapsaným ve vložkách č. 801, 802, 936, 937, 940, 1552, 1556, 1574 a 1621 pozemkové knihy pro katastrální území Praha I. a ve vložkách č. 415, 420, 565, 621, 636, 641 a 666 pozemkové knihy pro katastrální území Praha V.

§ 2.

Československý stát věnuje nemovitosti uvedené v § 1, jakož i nemovitosti zapsané ve vložce č. 1622 pozemkové knihy pro katastrální území Praha I. spolku „Svaz vysokoškolského studentstva v Praze“ za účelem vybudování Akademického domu podle zákona ze dne 9. října 1919, č. 547 Sb., o vybudování a udržování „Akademického domu v Praze“.

§ 3.

(1) Akademický dům v Praze budiž vybudován jakožto „Památník 17. listopadu“ k uctění památky českých studentů, kteří byli dne 17. listopadu 1939 popraveni nebo odvlečeni do německých koncentračních táborů.

(2) Vybudování Akademického domu v Praze bude říditi kuratorium, jehož složení stanoví vláda nařízením.

§ 4.

Vklad práva vlastnického k nemovitostem uvedeným v § 2 pro Svaz vysokoškolského studentstva se provede podle tohoto dekretu, a to bez břemen. Převody vlastnictví podle §§ 1 a 2 jsou osvobozeny ode všech daní, dávek a poplatků.

§ 5.

Československý stát poskytne dosavadním vlastníkům nemovitostí a osobám, jejichž práva jsou na nemovitostech knihovně zajištěna, náhradu ve výši obecné ceny, pokud vlastnictví k těmto nemovitostem, anebo příslušná práva nenabyl podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.

§ 6.

V případě likvidace spolku „Svaz vysokoškolského studentstva v Praze“ rozhodne vláda o vlastnictví k Akademickému domu v Praze nařízením.

§ 7

Tento dekret nabývá účinnosti dnem 17. listopadu 1945; provedou jej ministři školství a osvěty, spravedlnosti, financí, dopravy a ochrany práce a sociální péče.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

gen. Hasal v. r.

Dr. Šoltész v. r.