Dekrét č. 77/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o některých opatřeních k urychlení nakládky a vykládky zboží v železniční dopravě.

Čiastka 35/1945
Platnosť od 04.10.1945
Účinnosť od 04.10.1945

77.

Dekret presidenta republiky

ze dne 21. září 1945

o některých opatřeních k urychlení nakládky a vykládky zboží v železniční dopravě.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1.

Odesilatelé železničních vozových zásilek a jejich zmocněnci jsou povinni naložiti zboží do železničního vozu ihned po jeho přistavení ve lhůtě železnicí pro nakládku pevně stanovené.

§ 2.

Příjemci železničních zásilek a jejich zmocněnci jsou povinni vyložiti železniční nákladní vozy ihned po podání zprávy o příchodu zboží (návěštění) ve lhůtě pro vykládání zboží železnicí pevně stanovené a postarati se - vyjímajíc veřejné přístavy a překladiště - o okamžitý odvoz tohoto zboží z míst sloužících dopravě. Jsou povinni postarati se předem o to, aby se zpráva o příchodu zboží mohla kdykoli doručiti a aby návěštěné zboží se mohlo neprodleně odebrati.

§ 3.

Povinnost nakládky a vykládky (§§ 1 a 2) platí též pro polední hodiny, pro soboty, neděle i svátky.

§ 4.

Kdo úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nesplní povinnost uloženou mu v § 1 nebo v § 2, bude potrestán okresním národním výborem (okresní správní komisí) za přestupek pokutou do 100.000 K a trestem na svobodě do 6 měsíců. Pro případ nedobytnosti pokuty budiž uložen náhradní trest na svobodě podle míry zavinění do 6 měsíců. Vedle toho může býti na návrh železniční správy zařízeno nucené vyložení zboží, po případě jeho odvoz, na nebezpečí a útraty přepravce.

§ 5.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě s ministrem dopravy a ministrem ochrany práce a sociální péče.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Nosek v. r.

gen. Hasal v. r.

Dr. Šoltész v. r.