Nariadenie vlády č. 31/1945 Zb.Nařízení, jímž se stanoví konec doby nesvobody pro obor předpisů o obnovení právního pořádku.

Čiastka 15/1945
Platnosť od 08.08.1945
Účinnosť od 08.08.1945

OBSAH

31.

Vládní nařízení

ze dne 27. července 1945,

jímž se stanoví konec doby nesvobody pro obor předpisů o obnovení právního pořádku.

Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. 1, odst. 2, věty druhé ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. Srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl. (příloha k vyhlášce č. 30/1945 Sb.), o obnovení právního pořádku:


§ 1.

Doba nesvobody ve smyslu ústavního dekretu č. 11/1944 Úř. věst. čsl. se končí dnem 4. května 1945.


§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Fierlinger v. r.

David v. r.

Kopecký v. r.

Gottwald v. r.

Laušman v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

Masaryk v. r.

Hála v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Procházka v. r.

Nosek v. r. Majer v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Clementis v. r.,

Dr. Nejedlý v. r.

gen.Dr.Ferjenčík v.r.,

Dr. Stránský v. r.

Lichner v. r.