Dekrét č. 118/1945 Zb.Dekret o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství.

(v znení č. 274/1948 Zb.)

Čiastka 51/1945
Platnosť od 13.11.1945 do19.06.1966
Účinnosť od 18.12.1948 do19.06.1966
Zrušený 36/1966 Zb.

118.

Dekret presidenta republiky

ze dne 27. října 1945

o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství.

K návrhu vlády ustanovuji:


§ 1.

(1) Ministr výživy se zmocňuje, aby řídil:

věci výživy obyvatelstva, výkupu, oběhu, zpracování a spotřebu výrobků původu rostlinného, živočišného a nápojů včetně minerálních vod, koření a náhražek těchto výrobků, a to původu domácího či cizozemského, pokud slouží lidské výživě, dále hospodaření krmivy všeho druhu a původu, věci průmyslu potravin, poživatin a nápojů, péči o jakost a nezávadnost potravin a zásobování obyvatelstva solí, lihem a umělými sladidly.

(2) Předpisy všeobecné povahy vyhlásí v Úředním listě republiky Československé.

§ 2.

Dozor nad dodržováním ustanovení tohoto dekretu a předpisů podle něho vydaných vykonává ministr výživy vlastními revisními orgány, orgány podléhajícími zemským a okresním národním výborům a v dohodě s příslušnými ústředními úřady orgány finanční stráže, jakož i bezpečnostními a jinými orgány veřejné moci.

§ 3.

(1) K provádění kontroly jsou kontrolní orgány oprávněny vstoupiti do všech obchodních a provozních místností a skladů, jakož i do místností a na pozemky sloužící veřejné dopravě anebo poštovní a telegrafní správě, pokud v těchto místnostech anebo na těchto pozemcích je chováno zboží, jež je předmětem pátrání kontrolních orgánů. Při tom jsou kontrolní orgány oprávněny provésti prohlídku, odebrati na potvrzení vzorky a přezkoumati veškeré obchodní záznamy.

(2) V místnostech a na pozemcích, určených veřejné dopravě nebo poštovní a telegrafní správě, jsou kontrolní orgány povinny dbáti zájmu nerušeného provozu.

(3) Do soukromých místností mohou orgány vykonávající dozor vstoupiti a prováděti tam oprávnění, která jim jsou podle tohoto dekretu propůjčena, je-li důvodné podezření, že uživatelé těchto místností se dopouštějí soustavně nebo ve velkém rozsahu přestupků podle ustanovení uvedených v § 8. Při tom se musí vykázati zvláštním písemným rozkazem úřadu příslušného k provedení trestního řízení nebo orgánu veřejné správy, kterému jsou služebně podřízeny. Při provádění tohoto oprávnění jest šetřiti příslušných ustanovení ústavního zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 293 Sb., o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního.

(4) Osoby, u nichž kontrolní orgány provádějí kontrolu podle předchozích ustanovení, jsou povinny umožniti kontrolním orgánům výkon všech opatření, k nimž jsou oprávněny.

(5) Kontrolní orgány jsou povinny vykázati se před prováděním svých úkonů úředním průkazem. Rovněž jsou povinny zachovávati mlčenlivost o všech věcech, o kterých se dozvěděly při své činnosti, zejména o obchodním a výrobním tajemství a zdržeti se jakéhokoliv jeho zhodnocování. Této povinnosti nejsou zbaveny ani odchodem ze služby. Povinnosti o mlčenlivosti mohou býti kontrolní orgány zbaveny jen ministrem výživy.

§ 4.

Orgány pověřené úkoly podle § 2 jsou zejména oprávněny:

1. zabaviti věci, jimiž byl přestupek spáchán, nebo které jsou k spáchání přestupku zřejmě určeny,

2. v závažných případech zadržeti osobu podezřelou z přestupku, je-li orgánu, který ji pozastavil, neznáma a nemůže-li býti její totožnost ihned zjištěna, nebo je-li podezřelá z útěku, nebo je-li odůvodněné podezření, že bude působiti na svědky, znalce nebo jiné osoby ve věci zúčastněné, aby překážela zjištění pravdy, nebo že bude jinak hleděti ztížiti trestní řízení mařením nebo ukrýváním stop trestného činu.

§ 5.

(1) Věci zabavené podle § 4, odst. 1 nebo výtěžek ze zabavených věcí mohou býti prohlášeny v trestním řízení správním za propadlé ve prospěch státu.

(2) Osoby zadržené podle § 4, odst. 2 musejí býti neprodleně předvedeny a vyslechnuty u úřadu příslušného k provedení trestního řízení.

(3) O uvalení zajišťovací vazby nebo o propuštění z ní rozhodne po uvážení všech okolností uvedených v § 4, odst. 2 úřad příslušný k provedení trestního řízení, a to do tří dnů po zadržení. Vazba nesmí trvati déle než 8 dnů.

§ 6.

(1) Ministr výživy může pověřiti jiné úřady nebo hospodářské a jiné útvary, aby pod jeho dozorem prováděly určité úkoly, jichž rozsah bude stanoven vyhláškou, uveřejněnou v Úředním listě.

(2) Pověřené úřady nebo útvary samy hradí prostředky potřebné k výkonu činnosti.

§ 7.

Místní, okresní a zemské národní výbory, hospodářské organisace, jakož i trhová sdružení jsou povinny spolupůsobiti při provádění tohoto dekretu a vykonávati všechny úkoly a pokyny, které jim budou uloženy. Odpovědnost za řádné provádění těchto úkolů a pokynů stíhá toho, kdo byl jejich provedením pověřen.

§ 8.

(1) Konania a opomenutia, priečiace sa ustanoveniam tohto dekrétu alebo predpisov, vydaných podľa neho, sa trescú, pokiaľ nejde o čin trestný súdne, ako správny priestupok pokutou do 1,000.000 Kčs alebo väzením (zatvorením) do jedného roka alebo oboma týmito trestami. V prípade nevymožiteľnosti pokuty sa vymeria náhradný trest väzenia (zatvorenia) podľa miery zavinenia do jedného roka. Ak sa uložia oba tresty zároveň, nesmie trest na slobode spolu s náhradným trestom väzenia (zatvorenia) presahovať jeden rok.

(2) Ak bol priestupok spáchaný pri prevádzke živnosti a ak bol páchateľ už predtým právoplatne potrestaný pre konania alebo opomenutia podľa odseku 1, môže sa vysloviť tiež strata živnostenského oprávnenia, a to buď na čas, alebo navždy.

(3) Pokiaľ tento dekrét neustanovuje inak, platia (použijú sa) ustanovenia predpisov o správnom trestnom práve a konaní v odbore vyživovacom.

§ 9.

Poruší-li orgánové veřejné správy povinnosti, náležející jim podle tohoto dekretu a předpisů na jeho podkladě vydaných, mohou býti nadřízenými orgány veřejné správy - bez újmy potrestání podle příslušných disciplinárních předpisů nebo soudního řízení - potrestáni pořádkovou pokutou do 10.000 Kčs, v případě nedobytnosti vězením do 14 dnů.

§ 10.

Použivatelnost vládního nařízení ze dne 23. října 1941 o správním trestním právu v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém, č. 393 Sb., ve znění vládního nařízení č. 163/1943 Sb., pokud se nepříčí ustanovením tohoto dekretu, se rozšiřuje na celé území zemí České a Moravskoslezské.


§ 11.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr výživy v dohodě se zúčastněnými ministry.

Čl. II.

Platnosť ustanovení §§ 1 až 9 dekrétu č. 118/1945 Sb. v znení čl. I sa rozširuje na Slovensko.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Majer v. r.