Dekrét č. 127/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o zřízení vysoké školy „Akademie musických umění v Praze".

Čiastka 53/1945
Platnosť od 15.11.1945
Účinnosť od 15.11.1945

127.

Dekret presidenta republiky

ze dne 27. října 1945

o zřízení vysoké školy „Akademie musických umění v Praze".

K návrhu vlády a o po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1.

Počátkem studijního roku 1945/46 se zřizuje vysoká škola „Akademie musických umění v Praze“.

Tato vysoká škola má 4 odbory, a to odbor hudební, odbor dramatický, odbor taneční a odbor filmový.

§ 2.

Organizační statut této vysoké školy vydá ministr školství a osvěty v dohodě s ministry financí, vnitra a informací.

§ 3.

Mistrovská škola státní konzervatoře hudby v Praze se ručí.

§ 4.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr školství a osvěty v dohodě se zúčastněnými ministry.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.