Dekrét č. 83/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o úpravě branné povinnosti osob povolaných, jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby.

Čiastka 38/1945
Platnosť od 10.10.1945
Účinnosť od 10.10.1945

83.

Dekret presidenta republiky

ze dne 30. září 1945

o úpravě branné povinnosti osob povolaných, jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1.

Osoby, které nebyly vojenskými osobami v záloze, náhradní záloze a na trvalé dovolené a které konaly nebo konají službu v československé armádě v zahraničí, v 1. československé armádě na Slovensku a v partyzánských oddílech, pokud nebyly odvedeny, sluší pokládat za odvedené dnem jejich vstupu do příslušného vojenského nebo partyzánského útvaru.

§ 2.

Osoby, které nebyly vojenskými osobami v záloze, náhradní záloze a na trvalé dovolené a které podle mobilizačních vyhlášek národních výborů nebo jiných velitelství v zemích České a Moravskoslezské byly povolány do činné služby a skutečně ji nastoupily, sluší pokládat za příslušníky branné moci dnem prezentace (nastoupením činné služby) a jejich služba po dobu války se pokládá za službu válečnou ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 písm. b) branného zákona.

§ 3.

Osoby, které nebyly vojenskými osobami v záloze, náhradní záloze a na trvalé dovolené, a které podle mobilizační vyhlášky ministra národní obrany byly na Slovensku povolány k činné službě a skutečně ji nastoupily, sluší pokládat za odvedené podle ustanovení § 28, odst. 1, písm. c) a d) branného zákona, a to dnem prezentace (nastoupením činné služby).

§ 4.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr národní obrany.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

gen. Svoboda v. r.