Nariadenie vlády č. 48/1945 Zb.Nařízení o volbě Prozatímního Národního shromáždění.

Čiastka 23/1945
Platnosť od 27.08.1945
Účinnosť od 27.08.1945

48.

Vládní nařízení

ze dne 25. srpna 1945

o volbě Prozatímního Národního shromáždění.

Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. 1, odst. 3 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 25. srpna 1945, č. 47 Sb., o Prozatímním Národním shromáždění:


PRVNÍ ČÁST.

Volba poslanců.

§ 1.

Volební o bvody.

(1) Prozatímní Národní shromáždění bude zvoleno delegáty národních výborů a správních komisí na zemských sjezdech (§ 5, odst. 1).

(2) V zemích České a Moravskoslezské, které tvoří jeden volební obvod, se volí 200 poslanců a stejný počet náhradníků. Na Slovensku, které tvoří další volební obvod, se zvolí 100 poslanců a stejný počet náhradníků. Za každého poslance se volí náhradník.

(3) Delegáti jsou voleni voliteli, které volí místní národní výbory (místní správní komise).

§ 2.

Volitelé.

(1) Místní národní výbory (místní správní komise) ve všech obcích zvolí volitele ve veřejné schůzi ve lhůtě, kterou stanoví ministr vnitra (na Slovensku pověřenec Slovenské národní rady pro věci vnitřní). Na každých 200 (na Slovensku 500) obyvatelů slovanské národnosti a dále na každou obec, v níž počet obyvatelů slovanské národnosti nedosahuje 200 (na Slovensku 500), připadne jeden volitel.

(2) Dohodly-li se všechny politické strany, zastoupené v místním národním výboru (místní správní komisi), prohlášením svých zmocněnců, učiněným ve schůzi (odstavec 1), na společném návrhu všech kandidátů, prohlásí předseda místního národního výboru (místní správní komise) všechny takto navržené osoby za zvolené. Nedojde-li k takové dohodě, provede se volba volitelů za přítomnosti více než dvou třetin členů místního národního výboru (místní správní komise). Zvoleni jsou ti, kdo obdrží největší počet hlasů. Při rovnosti hlasů rozhodne los.

§ 3.

Delegáti.

(1) Volitelé, zvolení v obvodu téhož okresního národního výboru (okresní správní komise), sejdou se v sídle okresního národního výboru (okresní správní komise) ve lhůtě, kterou stanoví ministr vnitra (na Slovensku pověřenec Slovenské národní rady pro věci vnitřní), způsobem blíže určeným vyhláškou předsedy okresního národního výboru (okresní správní komise), a zvolí delegáty na zemský sjezd. Na každých 2.000 (na Slovensku 4.000) obyvatelů slovanské národnosti v okresu a dále na každý okres, v němž počet obyvatelů slovanské národnosti nedosahuje 2.000 (na Slovensku 4.000), připadne jeden delegát.

(2) Dohodly-li se všechny politické strany, zastoupené ve sboru volitelů, prohlášením svých zmocněnců, učiněným ve shromáždění volitelů (odstavec 1), na společném návrhu všech kandidátů, koná se volba aklamací. Nedojde-li k takové dohodě, je při volbě použíti obdobně ustanovení § 56 zákona o volbách zemských a okresních zastupitelstev.

(3) Volbu delegátů řídí okresní volební komise, jejimž předsedou je předseda okresního národního výboru (okresní správní komise) a do níž jmenuje každá z politických stran po dvou členech.

(4) Pro volbu delegátů na zemský sjezd tvoří obvod hlavního města Prahy samostatný volební okres. Totéž platí pro ostatní města, v nichž místní národní výbor vykonává působnost okresního národního výboru. Volitelé, zvolení obvodními radami v obvodu hlavního města Prahy, zvolí delegáty na zemský sjezd ve schůzi, kterou svolá primátor hlavního města Prahy vyhláškou ve lhůtě, stanovené ministrem vnitra. Jinak platí o volbě delegátů i v tomto případě obecná pravidla.

§ 4.

Kandidátní listiny.

(1) Kandidátní listiny pro volbu do Prozatímního Národního shromáždění mohou podati jen politické strany, které v den vyhlášení tohoto nařízení jsou veřejně činny na území Československé republiky. Do kandidátních listin buďte též pojaty v přiměřeném počtu osoby navržené zájmovými svazy, organisovanými mimo politické strany, a jinými významnými složkami veřejného života.

(2) Podrobnosti o kandidátních listinách, zejména o jejich náležitostech, o době a místě podání, o jejich úpravě a doručení delegátům, stanoví ministr vnitra vyhláškou v Úředním listě.

§ 5.

Hlasování.

(1) Delegáti shromáždí se v den, který stanoví ministr vnitra (na Slovensku pověřenec Slovenské národní rady pro věci vnitřní), způsobem blíže určeným vyhláškou předsedy zemského národního výboru (na Slovensku pověřence Slovenské národní rady pro věci vnitřní), v sídle zemského národního výboru, v jehož obvodu byli zvoleni (na Slovensku v místě určeném pověřencem Slovenské národní rady pro věci vnitřní), aby zvolili poslance a jejich náhradníky.

(2) Volbu řídí zemská volební komise, jejímž předsedou je předseda zemského národního výboru (na Slovensku předseda Slovenské národní rady), a do níž jmenuje každá z politických stran po dvou členech.

(3) Byla-li předložena jen jedna společná kandidátní listina všech politických stran, zastoupených ve sboru delegátů dotčeného volebního obvodu, koná se volba aklamací. Bylo-li předloženo více kandidátních listin, koná se hlasování lístky. Sčítání hlasů a rozdělení mandátů provede zemská volební komise. Při volbě je použíti obdobně §§ 45 až 48 zákona o volbách zemských a okresních zastupitelstev.

(4) Předseda zemské volební komise zašle ihned po skončení jednání jeden stejnopis zápisu o volbě s doklady ministru vnitra, jemuž mimo to sdělí výsledek volby telegraficky.

DRUHÁ ČÁST.

Volitelnost.

§ 6.

O volitelnosti volitelů a delegátů.

(1) Za volitele nebo delegáty mohou býti voleni bezúhonní, národně, státně a demokraticky spolehliví státní občané Československé republiky, české, slovenské nebo jiné slovanské národnosti, bez rozdílu pohlaví, kteří v den volby dosáhli 18. roku věku, mají-li bydliště, jde-li o volitele, v dotčené obci, a jde-li o delegáty, v dotčeném okresu; nemusí však býti členy národních výborů nebo správních komisí.

(2) Voleny mohou býti i vojenské osoby v činné službě a příslušníci Sboru národní bezpečnosti.

§ 7.

O volitelnosti poslanců.

(1) Za členy Prozatímního Národního shromáždění mohou býti voleni bezúhonní, národně, státně a demokraticky spolehliví státní občané Československé republiky, české, slovenské nebo jiné slovanské národnosti, bez rozdílu pohlaví, kteří v den volby dosáhli 21. roku věku a byli v den 28. září 1938 státními občany Československé republiky.

(2) Ustanovení § 6, odst. 2 platí obdobně.

TŘETÍ ČÁST.

Opravné řízení a ověřování voleb.

§ 8.

Vyhlášení volebního výsledku.

(1) Výsledek volby volitelů (§ 2) vyhlásí předseda místního národního výboru (místní správní komise) a výsledek volby delegátů (§ 3) předseda okresní volební komise neprodleně veřejnou vyhláškou a způsobem v obci (v okresu) obvyklým.

(2) Výsledek volby do Prozatímního Národního shromáždění vyhlásí ministr vnitra v Úředním listě.

§ 9.

O pravné řízení.

(1) Stížnosti na volby volitelů a delegátů lze podati do tří dnů ode dne vyhlášení výsledku volby u národního výboru, v jehož sídle se volba konala. Stížnost mohou podati toliko volitelé (delegáti), zvolení v dotčeném obvodu. Národní výbor předloží stížnost i s volebními spisy do 24 hodin nadřízenému národnímu výboru (na Slovensku pověřenci Slovenské národní rady pro věci vnitřní), který rozhodne s konečnou platností.

(2) O stížnostech na volby do Prozatímního Národního shromáždění rozhodne vláda.

§ 10.

Ověřování voleb.

(1) Okresní národní výbor (okresní správní komise) přezkoumá s konečnou platností, zda nebyly za volitele zvoleny osoby nevolitelné.

(2) Zemský národní výbor (na Slovensku pověřenec Slovenské národní rady pro věci vnitřní) přezkoumá s konečnou platností, zda nebyly za delegáty zvoleny osoby nevolitelné.

(3) Stalo-li se tak, prohlásí se volba osoby nevolitelné neprodleně za neplatnou. Toto rozhodnutí se vyhlásí veřejnou vyhláškou a způsobem v obci (okresu) obvyklým.

(4) Volby členů Prozatímního Národního shromáždění zkoumá a ověřuje sněmovna, která k tomu účelu zvolí zvláštní výbor. Při tom použije obdobně předpisů o působnosti volebního soudu a řízení před ním. Neplatnost volby osob nevolitelných se vyhlásí v Úředním listě.


ČTVRTÁ ČÁST.

Ustanovení závěrečná.

§ 11.

Počet obyvatelů slovanské národnosti, rozhodný pro stanovení počtu volitelů a delegátů, se určí podle výsledku sčítání lidu, provedeného v roce 1930.

§ 12.

Další podrobnosti volebního řízení upraví směrnicemi ministr vnitra.

§ 13.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě s ostatními členy vlády.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

David v. r.

Laušman v. r.

Gottwald v. r.

Ďuriš v. r.

Široký v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Majer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Clementis v. r.,

tiež za ministra Masaryka

Dr. Stránský v. r.

Kopecký v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.