Dekrét č. 133/1945 Zb.Dekret presidenta republiky, kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského.

Čiastka 56/1945
Platnosť od 21.11.1945
Účinnosť od 21.11.1945

OBSAH

133.

Dekret presidenta republiky

ze dne 27. října 1945,

kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského.

K návrhu vlády ustanovuji:

§ 1.

Pro vědecké výzkumné práce v oboru výchovy a vyučování a pro přípravu účelného využití jejich výsledků ve školství se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského v Praze a jeho pobočka v Brně.

§ 2.

(1) Organisační statut Výzkumného ústavu pedagogického a jeho pobočky vydá ministr školství a osvěty v dohodě s ministrem financí. Statut určí potřebný počet služebních míst pro zaměstnance ústavu a jeho pobočky a přidělené učitelské síly. Těmto silám přísluší služební přídavek jako učitelským silám, přiděleným ministerstvu školství a osvěty.

(2) Výzkumný ústav pedagogický a jeho pobočka podléhají po stránce správní dozoru ministra školství a osvěty.

§ 3.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr školství a osvěty v dohodě s ministrem financí.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.