153.

Vyhláška ministra financí

ze dne 12. prosince 1945

o přihlášení některých majetkových hodnot.

Podle § 1 zákona ze dne 22. listopadu 1945, č. 147 Sb., o mimořádných opatřeních k účelům evidence majetku, na Slovensku v dohodě s pověřencem Slovenské národní rady pro finance, ustanovuji:


§ 1.

Majetkové hodnoty podléhající přihlášení.

(1) Přihlášení podléhaji dále uvedené tuzemské majetkové hodnoty:

I.

a) dopravní prostředky,

b) vynálezy, patenty a jiná oprávnění,

c) suroviny,

d) zboží a polotovary (sklady),

e) pohledávky (za zboží a pod.),

f) hotovosti,

pokud tyto hodnoty jako součást mejetku výdělečného slouží zcela nebo převážne provozu výdělečného podniku vebo zaměstnání.

II.

a) drahé kovy, drahokamy a perly,

b) předměty z drahých kovů, předměty uměkecké, ozdobné a přepychové (včetne starožitoností), jakož i sbírky všeho druhu (sbírky mincí, pošt, známek a pod.), pokud tyto předměty mají hodnotu větší než 5.000.- Kčs, nebo převyšuje-li jejich úhrnná hodnota částku 25.000.- Kčs, při čemž hodnotu jest stanoviti cenou obecnou,

c) jiné předměty, které nepatří k obvyklému bytovému, domácímu a osobnímu zařízení, pokud tyto předměty mají jednotlivě větší hodnotu než 5.000.- Kčs, pří cemž hodnotu jest stanoviti cenou obecnou,

d) kolky a poštovní ceniny všeho druhu, pokud jejich úhrnná hodnota převysuje 500.- Kčs,

pokud tyto předměty uvedené pod písm. a) až d) nepatří k majetku výdělečnému a pokud byly nabyty po 31. prosinci 1938 od třetích osob úplatně nebo jakýmkoliv způsobem neúplatně.

(2) Přihlášce nepodléhají majetkové hodnoty uvedené v dekretu presidenta republiky ze dne 20. října 1945, č. 95 Sb., o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů.

§ 2.

Den rozhodný pro přihlášení.

Dnem rozhodným pro přihlášení jest 15. listopad 1945.

§ 3.

Osoby přihlášením povinné.

(1) Každý, kdo ke dni 15. listopadu 1945 je vlastníkem nebo spoluvlastníkem majetkových předmětů a práv uvedených v § 1 této vyhlášky, nebo kdo tako takové předměty nebo práva drží, jado by mu patřili, nebo orgán pověřěný správou takových předmětů a práv, je povinen tyto zjistiti, sepsati a přihlásiti u berní správy, v jejímž obvodu měl dne 1. listopadu 1945 své bydlište, sídlo nebo obchodní vedení. Přihlášku jest podati do 19. ledny 1946.

(2) Konfiskovaný majetek a majetek znárodněných podniků tvoří pro účely přihlašovací povinnosti celek v tom rozsahu, v jakém jej tvořil u osoby, které majetek patřil až do dne kovfiskace (znárodnení). Hromadně se konfiskovaný majetek přihlásí pouze tehdy, není-li dřívější jeho vlastník znám.

(3) Přihláškou jsou povinné osoby fysické i právnické. Za právnické osoby se považují též těžařstva, pravovárečná měšťanstva a neodevzdané pozůstalosti, nikoliv veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti.

§ 4.

Od odání přihlášky jsou osvobozeny:

1. osoby přihláškou povinné, zjistí-li, že hodnota majetkových předmětů a práv přihlášení podléhajících spolus hodnotou veskerého ostatního majetku bez obvyklého domácího zařízení nepřesahuje částku 50.000.- Kčs . Hodnotu veškerého majetku je v tomto případě stanoviti obecnou cenou;

2. mejetek státu, zemí, okresů a obcí včetně jejich podniků , ústavů a fondů , jestliže tyto podniky, ústavy a fondy slouží účelům veřejné správy;

3. majetek, který vlastní hlavy cizích států a jejich průvod, diplomaričtí zástupcové pověření u vlády republiky Československé, jiné osoby, jimž prísluší podle práva mezinárodného exteritorialita, a konsulové z povolání cizích států i s príslušníky svých rodin;

4. majetek Národní banky;

5. majetek nositelů veřejnoprávního sociálního pojištění včetně příplatkových ústavů, fovdů a zaopatřovacích zařízení, zrízených na podkladě právních ustanovení o veřejnoprávném sociálním pojištění;

6. jiný majetek, který slouží výlučne a trvale účelům sociálního zaopatření osob pro případ nemoci, invalidity, stáří, úmrží, nouze a nezaměstnanosti a nemůže býti těmto účelům odňat;

7. majetkové předměty, které slouží účelům bohoslužebným, jakož i veřejné hřbitovy.

Přihláška.

§ 5.

(1) Přihláška podle připojených vzorů, pro niž nebudou vydány zvláštní tiskopisy, musí obsahovati:

a) jméno, příjmení a datum narození přihlašovatele,

b) jeho zaměstnání a bydliště ke dni 1. listopadu 1945 a ke dni podání přihlášky,

c) jeho národnost a státní příslušnost,

d) popis majetku, t.j. oznečení přihlašovaného majetku (§ 1), jeho množství , míru nebo váhu,

e) místo, kde sa přihlašované předměty ke dni 15. listopadu 1945 nalézají,

f) u majetkových hodnot uvedených v § 1, odst. 1, II., písm. a) až d) jest uvésti také dobu nabytí, osobu, která předmět dodala, a při úplatném nabytí částku na nabytí vynaloženou.

(2) Je-li přihlašovatelem

a) osoba právnická, budiž uvedeno přesné označení a sídlo (obchodní vedení);

b) vdaná žena, jest povinna uveésti v přihlášce také jméno a příjmení a bydliště manžela, žije-li s ním ve společné domácnosti;

c) nezletilec, musí býti v přihlášce uvedeno též jméno, příjminí a bydliště zákonného zástupce.

(3) Patří-li přihlašované předněty a práva několika spoluvlastníkům, jest každý z nich povinen podati přihlášku podle odst. 1 ohledně celého majetku a uvésti v ní dále svůj vlastnícký podíl a jeho hodnotu, jména i adresy ostatních spoluvlastníků a výši jejich podílů. Popis majetku [odst. 1, písm. d)] může předložiti jem jeden ze spoluvlastníků, při čemž ostatní výslovně tuto okolnost uvedou ve svých přihláškách.

§ 6.

Přihlášku (§ 5, odst. 1) jest sepsati ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení jest přihlašovatel povinen předložiti do 19. ledna 1946 (§ 3, odst. 1) u berní správy, v jejímž obvodu měl dne 1. listopad 1945 své bydliště, případně sídlo (obchodní vedení). Druhé vyhotovení si přialšovatel ponechá jeho doklad o splnění přihlašovací povinnosti.

Společná ustanovení.

§ 7.

(1) Pokud osoby, jež jsou podle této vyhlášky povinny nebo oprávněny k nějakému jednání, nemají plné způsobilosti k právním činům, jsou za ně povinni, po případě oprávněni jednati jejich zákonní, uředně zřízení nebo statutární zástupci. Je přípustné, aby úkony podle této vyhlášky byly provedeny zmocněncem, předloží-li plnou moc; manžel se pokládá za zmocněnce druhého manžela i bez průkazu plnou mocí, pokud manželství není rozvedeno nebo rozloučeno.

(2) Podání písemnosti nutné k provedení této vyhlášky jsou osvobozeny od kolků a poplatků.

§ 8.

(1) Finanční úřady a jejich orgány jsou oprávněny u osob přihláškou povinných (§ 3) nahlížeti do knih, záznamů, dokladů, dopisů, skladů a pod., které se týkají majetkových hodnot podléhajících přihlášení, pořizovati z nich výpisy nebo opisy nebo si takového výpisy nebo opisy nebo si takové výpisy nebo opisy vyžádati a dále zakové majetkové hodnoty u těchto osob zjišťovati.

(2) Finanční úřady a jejich orgány jsou oprávněny slyšeti ve věcech touto vyhláškou upravených svědky, znalce a osoby přezvědné; při tom platí obdobně ustanovení hlavy IX. zákona o přímých daních s odchylkou, že výslech může býti proveden i v připadech uvedených v § 301, odst. 3, čl. 1 a 3 a že podle uveden § 301, odst. 4, č.4 a 5 nelze odepříti výpověď. V případech uvedených v č. 2 téhož ustanovení nemůže býti výpověď odepřeny z důvodu, že by výpovědí vzniklo nebezpečí trestního stíhání nebo stíhání pro trestný čin daňový nebo důchodkový; stíhání pro trestné činy, které by takto vyšly najevo, nesmí však býti zavedeno.

(3) Předpisy o úředním nebo obchodním tajemství vůči jiným orgánům nebo osobám než v odst. 1 uvedeným zůstavají nedotčeny.

(4) Všechny veřejné úřady, orgány a soudy jsou povinny poskytnouti finančním úřadům a jejich orgámům veškerou pomoc při provádění této vyhlášky.

§ 9.

Bude-li zjištěno, že majetkové hodnoty uvedené v § 1, odst. 1, II., písm. a) až d) nebyly přihlášeny, propadajé tyto hodnoty ve prospěch Československého státu. Trestnost takového jednání této vyhlášky není tím dotčena.

§ 10.

(1) Trestného činu se dopouští, kdo v přihlášce podle této vyhlášky, při jejím projednávaní nebo jinak v řízení podle této vyhlášky něco nepravdivého nebo nesprávného uvede, doplní nebo potvrdí, nebo něco zamlčí, nebo vynechá, co mělo býti v příhlášce ucedeno, nebo kdo příhlášku ve stanovené lhůte nedodá.

(2) Také pokus trestných činů uvedených v odst. 1 je trestný.

§ 11.

(1) Kdo se trestných činů podle § 10 dopustí úmyselně, bude potrestán peněžitou pokutou do 1,000.000.- Kčs a za okolností zvláště přitěžujících mimo to i trestem vězení do 6 měsíců.

(2) Kdo se trestných činů podle § 10 dopustí zanedbáním povinné péče nebo jinak z nadbalosti, bude potrestám poněžitou pokutou do 200.000.- Kčs.

(3) Kdo návodem, radou, stvrzováním, slíbením nebo poskytováním pomoci nebo jinak vědomě spolupůsobí k trestnému činu, bude potrestám nezávisle na potrestání osob podle § 10 trestných peněžitou pokutou do 500.000.- Kčs a za okolností zvlášte přitěžujících mimo to i trestem větení až do 3 měsíců.

§ 12.

Pro trestní řízení o tretných činech uvedených v §§ 10 a 11 je příslušná berní správa, v jejímž obvodu má obviněný bydlište nebo místo pobytu. Je-li navrhovám trest vězení, vydá trestní nález berní správa v nalézacím senátu; v ostatních případech vydá trestní nález berní správa sama. Jinak platí pro trestní řízení obdobně ustanovení hlavy VIII. zákona o přímých daních.

§ 13.

(1) Kdo neoprávněně sdělí údaje, o nichž nabyl vědomosti v řízení podle této vyhlášky, nebo kdo meří výkon oprávnění podle § 8 této vyhlášy, bude potrestán okresním soudem pro přestupek vězením do 3 měsíců nebo peněžitým obnosem do 100.000.- Kčs.

(2) Pokus tohoto činu je trestný jako čin sám.

(3) Trestní stíhaní sa zavádí toliko na návrh ministerstva financií nebo osoby, která se neoprávněným sdělením cítí poškozena.

§ 14.

Ministr financií, na Slovensku v dohodě s pověřencem Slovenské národný rady pro finance, může prodloužiti lhůty podle této vyhlášky, bede-li toho třeba, a může z důvodů zvláštního zřetele hodných povolovati výjimky z ustanovení této vyhlášky.


§ 15.

Tato vyhláška nabýva účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Šrobár v. r.


Příloha k vyhlášce č. 153/1945

Vzor prihlášky podle § 5.

Prihláška majetkových hodnot

Vzor 01

Príloha A

Majetek výdělečný

Vzor 02

Príloha B

Majetkové hodnoty

Vzor 03