Vyhláška č. 43/1945 Zb.Vyhláška o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl., o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění.

Čiastka 22/1945
Platnosť od 24.08.1945
Účinnosť od 24.08.1945
Redakčná poznámka

Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 3. Srpna 1945 zůstává ústavní dekret presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl., o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění, v platnosti.

43.

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 3. srpna 1945

o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl., o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění.

Podle § 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 22 Sb., o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé, vyhlašuji:


Čl. I.

Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 3. Srpna 1945 zůstává ústavní dekret presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl., o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění, v platnosti.


Čl. II.

Ústavní dekret č. 18/1944 Úř. věst. čsl. se vyhlašuje v příloze.


Nosek v. r.


Příloha k vyhlášce č. 43/1945 Sb.

Ústavní dekret presidenta republiky

ze dne 4. prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl.,

o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění.*)

Vycházeje ze základní zásady platné ústavní listiny československé republiky, že lid je jediným zdrojem veškeré státní moci v republice Československé, a navazuje na vládní prohlášení ze dne 16. dubna 1944. ustanovuji k návrhu vlády a po slyšení Státní rady, že svrchovaný lid na osvobozeném území republiky bude tuto moc v přechodném údobí vykonávat takto:

Článek 1.

Na území československé republiky, které bude osvobozeno od nepřítele, buďtež na základě voleb ustaveny národní výbory, a to místní, okresní a zemské, jakožto prozatímní orgány veřejné správy ve všech jejích oborech. Jakožto orgány státní správy národní výbory budou podřízeny vládě.

Článek 2.

Z národních výborů na základě voleb vzejde prozatímní Národní shromáždění jakožto prozatímní orgán zákonodárný, jemuž bude odpovědna vláda. Jeho složení, způsob jeho vzniku a jeho působnost stanoví zvláštní ústavní dekret.

Článek 3.

Vláda se zmocňuje, aby vládními nařízeními s platností zákona stanovila, jak budou národní výbory voleny a jak budou svou pravomoc vykonávati.

Takovéto vládní nařízení musí však býti podepsáno presidentem republiky.

Článek 4.

Pro správu obcí a okresů s většinou obyvatelstva státně nespolehlivého jmenují se podle platného práva komisaři po případě komise správní, k nimž se mohou podle místních poměrů přibrati k spolupráci zástupci státně spolehlivého obyvatelstva.

Článek 5.

Přechodné období začíná se dnem, kdy některá část československé republiky je osvobozena z nepřátelské moci, a končí se dnem, který určí řádně zvolené Národní shromáždění.

Článek 6.

Tento ústavní dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provedou jej všichni členové vlády.

Poznámky pod čiarou

*) Uveřejněno v roč. V., č. 6 Úředního věstníku československého, vydaného v Londýně dne 20. prosince 1944.