Vyhláška č. 51/1945 Zb.Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství pro manželky a děti československých státních občanů.

Čiastka 24/1945
Platnosť od 28.08.1945
Účinnosť od 10.08.1945

51.

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 25. srpna 1945

o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství pro manželky a děti československých státních občanů.


Podle § 3 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, určuji, že šestiměsíční lhůta pro podávání žádostí o vrácení československého státního občanství manželkami a nezletilými dětmi československých státních občanů (§ 4, odst. 2) počíná dnem, kdy uvedený dekret nabývá účinnosti, t. j. dnem 10. srpna 1945.

Lhůta k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství ostatním v § 3 dekretu uvedeným osobám bude určena dodatečně; žádosti před počátkem lhůty podané považují se za nepodané.


Nosek v. r.