Dekrét č. 21/1945 Zb.Ústavní dekret presidenta republiky o výkonu moci zákonodárné v přechodném období.

Čiastka 10/1945
Platnosť od 10.07.1945
Účinnosť od 10.07.1945
Redakčná poznámka

Tento dekrét nadobudne účinnosť dňom, kedy sa ustanoví vláda menovaná prazidentom republiky

21.

Přetisk z roč. VI, č. 1 Ústředního vštníku československého, vydaného v Londýně dne 27. února 1945.

Ústavní dekret presidenta republiky

ze dne 22. února 1945,

č. 3 Úř. věst. čsl.,

o výkonu moci zákonodárné v přechodném období.

K návrhu vlády a po slyšení Státní rady ustanovuji:

Článek 1.

Platnost § 2 ústavního dekretu ze dne 15. října 1940 o prozatímním výkonu moci zákonodárné, č. 2 Úředního věstníku československého, se prodlužuje až do doby, kdy se ustaví prozatímní zákonodárný sbor Československé republiky. President republiky, vykonávaje zákonodárnou moc, není vázán ustanovením čl. 3 druhá věta ústavního dekretu ze dne 27. října 1942, č. 12 Úředního věstníku československého.*)

Článek 2.

Tento ústavní dekret nabude účinnosti dnem, kdy se ustaví vláda jmenovaná presidentem republiky se sídlem na území republiky; provedou jej všichni členové vlády.

Dr. Edvard Beneš v. r.

Msgr. dr. Jan Šrámek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) R e d a k č n í p o z n á m k a:Ustanovení čl. 3, druhá věta ústavního dekretu ze dne 27. října 1942, č. 12 Úředního věstníku československého zní: „President republiky dříve než užije svého práva ve smyslu §u 2 ústavního dekretu ze dne 15. října 1940, čís. 2 Úředního věstníku československého o prozatímním výkonu moci zákonodárné, vyžádá si poradní zprávu od Státní rady, neučinila-li tak již vláda sama."