Dekrét č. 56/1945 Zb.Dekret presidenta republiky o úpravě platu presidenta Československé republiky.

Čiastka 27/1945
Platnosť od 01.09.1945
Účinnosť od 04.04.1945

OBSAH

56.

Dekret presidenta republiky

ze dne 22. srpna 1945

o úpravě platu presidenta Československé republiky.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1.

(1) Plat presidenta Československé republiky se stanoví částkou 3,300.000.- K a výdaje na jeho úřad částkou 3,000.000.- K ročně.

(2) Jinak zůstávají ustanovení zákona ze dne 20. prosince 1918, č. 93 Sb., o platu presidenta Československé republiky, ve znění zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 290 Sb., nedotčena.

§ 2.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem 4. dubna 1945; provedou jej všichni členové vlády.

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

David v. r.,

Gottwald v. r.

Široký v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ursíny v. r.

Masaryk v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Stránský v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Pietor v. r.

gen. Hasal v. r.

Hála v. r.

Dr. Šoltész v. r.,

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Clementis v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Lichner v. r.