Vyhláška č. 136/1945 Zb.Vyhláška o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 15. května 1944, č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách.

Čiastka 56/1945
Platnosť od 21.11.1945
Účinnosť od 21.11.1945

136.

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 10. listopadu 1945

o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 15. května 1944, č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách.

Podle § 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 22 Sb., o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé, vyhlašuji:


Čl. I.

Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 29. října 1945 zůstává dekret presidenta republiky ze dne 15. května 1944, č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách, v platnosti.


Čl. II.

Dekret č. 5/1944 Úř. věst. čsl. se vyhlašuje v příloze.


Nosek v. r.


Příloha k vyhlášce č. 136/1945 Zb.

Dekret presidenta republiky ze dne 15. května 1944,

č. 5 Úř. věst. čsl.,

o postavení žen v československých vojenských jednotkách.*)

K návrhu vlády ustanovuji:

§ 1.

Ženy československé státni příslušnosti, které budou na podkladě dobrovolných přihlášek zařazeny do československých vojenských jednotek k výkonu vojenské služby na dobu války, budou po tu dobu příslušnicemi československé branné moci v zahraničí.

O prijetí žen do vojenských jednotek, jakož i o jejich propuštění z nich rozhoduje ministr národní obrany nebo vojenský velitel, jehož k tomu zmocní.

§ 2.

Ženám zařazeným do vojenských jednotek podle § 1 příslušejí vojenské náležitosti a zaopatřovací platy pro ně a jejich rodinné příslušníky a pozůstalé podle dohod s vládou státu, na jehož území vojenské jednotky byly nebo budou postaveny.

Po návratu do republiky příslušejí zaopatřovací platy jim a jejich rodiným příslušníkům, případne jejich pozůstalým podle předpisů platných pro vojenské osoby v záloze, povolané za války do činné služby vojenské.

§ 3.

Po dobu zařazení až do svého propuštění z vojenské služby podléhají tyto ženy veškerým československým vojenským, služebním, kázeňským a trestním předpisům jako osoby, povolané k osobním úkolům podle §u 73, odst. 1 a 2 a §u 130 zákona ze dne 13. května 1936 čís. 131 Sb. z. a n. o obraně státu.

§ 4.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem 27. září 1941. Provedením se pověřuje vláda.

Poznámky pod čiarou

*) Uveřejněno v roč. V., č. 2 Úsředního věstníku československého, vydaného v Londýně dne 29. září 1944.