Zákon č. 154/1945 Zb.Zákon o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci.

Čiastka 64/1945
Platnosť od 22.12.1945
Účinnosť od 01.12.1945

154.

Zákon

ze dne 13. prosince 1945

o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé se usneslo na tomto zákoně:


§ 1.

Zaměstnancům povinně pojištěným pro případ nemoci podle zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, podle vládního nařízení ze dne 9. července 1941, č. 365 Sb., o nemocenském pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, podle vládního nařízení ze dne 15. března 1943, č. 70 Sb., o pojištění u bratrských pokladen, ve znění předpisů je měnících a doplňujících, a podle obdobných předpisů upravujících nemocenské pojištění zaměstnanců na Slovensku se poskytnou rodinné přídavky, pečují-li o nezaopatřené děti (§ 2) a jsou-li splněny ostatní podmínky tohoto zákona.

§ 2.

(1) Za nezaopatřené se považují děti do osmnácti let, a to:

a) manželské, nemanželské, nevlastní a osvojené,

b) nemajetní schovanci, je-li péče poskytována bezplatně, nepřesahuje-li jejich vlastní důchod zvýšený o přídavek podle tohoto zákona 7.200.- Kčs ročně.

(2) Za nezaopatřené se považují i děti starší osmnácti let, nejvýše však do dvacetičtyř let,

a) připravují-li se na budoucí povolání jako učňové a nepřesahuje-li jejich mzda včetně naturálního zaopatření spolu s rodinným přídavkem 7.200.- Kčs ročně. Učňové v hornictví se považují až do skončení učební doby za nezaopatřené;

b) studují-li na řádném učilišti a nemají-li příjmu, který by přesahoval spolu s rodinným přídavkem 7.200.- Kčs ročně;

c) jsou-li pro duševní nebo tělesnou chorobu k výdělku nezpůsobilé.

(3) Sbíhá-li se nárok na přídavek u více osob na totéž dítě, má nárok na přídavek ta z nich, která má dítě v přímém zaopatření.

§ 3.

(1) Zaměstnanci se poskytuje za každé nezaopatřené dítě (§ 2) rodinný přídavek, který činí 150.- Kčs za každý kalendářní měsíc, v němž byl povinně pojištěn pro případ nemoci aspoň 25 dnů. Byl-li zaměstnanec v kalendářním měsíci povinně pojištěn méně než 25 dnů, poskytuje se poměrná část rodinného přídavku, která činí 6.- Kčs za každý den povinného nemocenského pojištění. Do doby povinného nemocenského pojištění se nezapočítává doba nad pět dnů, po kterou zaměstnanec nemá nároku na mzdu (služné). Přídavek se neposkytne, nebyl-li zaměstnanec v kalendářním měsíci povinně pojištěn aspoň 6 dnů pro případ nemoci.

(2) Nárok na rodinný přídavek přísluší také za dobu, po kterou oprávněná osoba má nárok na nemocenské podle předpisů o veřejnoprávním nemocenském pojištění.

§ 4.

(1) Nárok na rodinný přídavek nepřísluší osobám, které pozbyly československého státního občanství podle ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, s výjimkou osob, které jest podle §§ 2 a 4 dekretu považovati za československé státní občany.

(2) Pokud zaměstnavatel poskytuje osobě uvedené v § 1 přídavek na dítě (výchovné, vychovávací přídavek a pod.), je oprávněn až do výše uvedené v § 3 si započísti na toto plnění rodinný přídavek podle tohoto zákona.

(3) Osobám, kterým přísluší rodinný přídavek podle tohoto zákona, nelze poskytnouti zvláštní přídavek podle vládního nařízení ze dne 21. listopadu 1941, č. 441 Sb., o zvláštních přídavcích početným rodinám.

§ 5.

Nárok na rodinný přídavek přísluší za každý kalendářní měsíc, v němž byly splněny podmínky pro jeho poskytování; zaniká uplynutím měsíce, ve kterém tyto podmínky odpadly.

§ 6.

Rodinný přídavek je splatný měsíčně pozadu. Ministr ochrany práce a sociální péče se zmocňuje, aby po slyšení Ústřední rady odborů (Ústředí odborových svazů Slovenska) vyhláškou v Úředním listě stanovil, že rodinné přídavky se vyplácejí za delší časové období, po případě i do předu, a to podle rozhodných okolností předcházejícího období.

§ 7.

(1) Nárok na rodinný přídavek musí býti uplatněn u příslušného nositele nemocenského pojištění na předepsaném tiskopise.

(2) Není-li nárok uplatněn do 6 měsíců od posledního dne měsíce, v němž vznikl, zaniká nárok na jednotlivé splátky starší 6 měsíců.

(3) Oprávněná osoba je povinna prokázati příslušnému nositeli nemocenského pojištění nárok na rodinný přídavek. Dále je povinna do jednoho měsíce ohlásiti mu veškeré změny rozhodné pro zánik a výši nároku.

(4) Změní-li osoba požívající rodinný přídavek nositele nemocenského pojištění, je povinna oznámiti novému nositeli nemocenského pojištění všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení nároku na rodinný přídavek.

§ 8.

Přeplatky na rodinných přídavcích, vzniklé nesplněním nebo opomenutím povinností uvedených v předchozích ustanoveních, jest oprávněná osoba povinna vrátiti. O vrácení rozhodne nositel nemocenského pojištění výměrem. Pravoplatný výměr jest exekučním titulem.

§ 9.

(1) O nároku na rodinný přídavek rozhoduje příslušný nositel nemocenského pojištění výměrem.

(2) Proti výměru, jímž nárok na rodinný přídavek byl zcela nebo zčásti zamítnut, nebo jímž byla vyslovena povinnost vrátiti neprávem vyplacené rodinné přídavky, může oprávněná osoba do 60 dnů od doručení výměru podati žalobu k rozhodčímu soudu příslušného nositele nemocenského pojištění.

(3) Proti nálezu rozhodčího soudu lze se odvolati k pojišťovacímu soudu, jenž rozhodne s konečnou platností.

(4) Jinak platí o řízení před rozhodčími a pojišťovacími soudy příslušná ustanovení předpisů o veřejnoprávním nemocenském pojištění.

§ 10.

(1) Náklady spojené s poskytováním rodinných přídavků se uhradí zvláštním příspěvkem, který platí zaměstnavatel ze svého. Příspěvek činí 4% výdělku (služného) rozhodného pro vyměření pojistného nemocenského pojištění podle předpisů uvedených v § 1.

(2) Příspěvek předepisuje a vybírá příslušný nositel nemocenského pojištění. Může ho předepisovati také z úhrnného předpisu pojistného nemocenského pojištění dotyčného odvětví, a to procentem, které tvoří sazba příspěvku podle odstavce 1 ze sazby pojistného nemocenského pojištění dotyčného odvětví, při čemž zlomek procenta se zaokrouhluje na celé procento nahoru.

(3) Jinak platí pro předpisování, vybírání a vymáhání příspěvku ustanovení platná pro pojistné nemocenského pojištění dotyčného odvětví.

§ 11.

Pokud prostředky Fondu rodinných přídavků (§ 12) nepostačí k úhradě nákladů spojených s poskytováním rodinných přídavků, uhradí zbytek stát. Stát poskytne Fondu v případě potřeby přiměřené zálohy.

§ 12.

(1) Nositelem práv a závazků podle tohoto zákona jest Fond rodinných přídavků, který se zřizuje při ministerstvu ochrany práce a sociální péče. Fond jest účelovým jměním. Podrobnosti, zvláště jeho organisaci, složení, hospodaření a účtování určí stanovy, které po slyšení Ústřední rady odborů (Ústředí odborových svazů Slovenska) vydá ministr ochrany práce a sociální péče v dohodě s pověřencem pro sociální péči.

(2) Nositelé nemocenského pojištění odvádějí vybrané příspěvky (§ 10) Fondu.

(3) Nositelé nemocenského pojištění vyplácejí rodinné přídavky na účet Fondu, který jim je refunduje.

§ 13.

Úřady, soudy a veřejnoprávní korporace jsou povinny spolupůsobiti při provádění tohoto zákona.

§ 14.

Za náklady, které vzniknou nositelům nemocenského pojištění při provádění tohoto zákona, poskytne Fond přiměřenou náhradu. Její výši stanoví ministr ochrany práce a sociální péče po slyšení nositelů nemocenského pojištění.

§ 15.

(1) Rodinné přídavky nejsou pracovním výdělkem podle předpisů o veřejnoprávním sociálním pojištění a jsou osvobozeny od daní, poplatků a jiných veřejných dávek.

(2) Podání a listiny, týkající se rodinných přídavků, jakož i jejich přílohy jsou osvobozeny od kolků a poplatků.

§ 16.

Na porušení, opomenutí nebo nesplnění povinností uložených tímto zákonem se použije obdobně trestních ustanovení předpisů uvedených v § 1.

§ 17.

Ministr ochrany práce a sociální péče může učiniti opatření k odstranění příkrostí, které se vyskytnou při provádění tohoto zákona.

§ 18.

(1) Ministr ochrany práce a sociální péče se zmocňuje, aby v dohodě s ministrem financí vydal podrobnější předpisy, pokud by jich bylo třeba k provádění tohoto zákona.

(2) Ministr ochrany práce a sociální péče může v prvých 3 měsících účinnosti tohoto zákona stanoviti výši přídavku po 150 Kčs bez ohledu na omezení uvedená v § 3, odst. 1.


§ 19.

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1945.

(2) Zákon zo dňa 24. septembra 1941, č. 217 Sl. z., o prídavkoch na deti robotníkov, a předpisy vydané k jeho provedení se s účinností od 1. prosince 1945 zrušují. Jmění Fondu rodinných přídavků podle tohoto zákona přechází k tomuto dni na Fond rodinných přídavků zřízený při ministerstvu ochrany práce a sociální péče (§ 12). Části jmění zrušeného Fondu se použije k zřízení a podporování sociálních zařízení pro děti slovenských zaměstnanců majících nároky na přídavky podle tohoto zákona. Podrobnosti určí ministr ochrany práce a sociální péče v dohodě s pověřencem pro sociální péči.

(3) Nároky příslušející oprávněným osobám podle zákona č. 217/1941 Sl. z. zanikají dnem 1. prosince 1945.

(4) Tento zákon provede ministr ochrany práce a sociální péče v dohodě s ministrem financí.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Šoltész v. r.