Dekrét č. 18/1945 Zb.Nařízení, jímž se provádí dekret prezidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech.

Čiastka 9/1945
Platnosť od 09.07.1945
Účinnosť od 09.07.1945

18.

Vládní nařízení

ze dne 19. června 1945,

jímž se provádí dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech.

Vláda Československé republiky nařizuje podle § 22, odst. 5 dekretu prezidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech toto:

§ 1

(1) Soudcové z lidu u mimořádných lidových soudů složí po svém jmenování vládou podle § 22, odst. 2, poslední věta dekretu prezidenta republiky č. 16/1945 Sb. do rukou přednosty mimořádného lidového soudu, jehož členy byli jmenováni, nebo do rukou jeho náměstka jednou pro vždy slib těmito slovy: „Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu při svém rozhodování říditi jen zákonem, že budu hlasovati podle svého nejlepšího svědomí a přesvědčení a že zachovám přísnou mlčenlivost o obsahu porady a hlasování soudu.“

(2) O složení slibu podle odstavce 1 buď sepsán protokol, jejž podepíše přednosta soudu nebo jeho náměstek, do jehož rukou byl slib složen, a slibující.

§ 2.

(1) Soudci z lidu, který vykonal svou povinnost, přísluší, nebydlí-li v místě, kde mimořádný lidový soud zasedal, náhrada za cestovné, jakož i náhrada za nocleh a stravu v nejvyšší částce 80 K.

(2) Soudci z lidu, kteří jsou odkázáni na mzdu, denně nebo týdně vyplácenou, nebo jsou maloživnostníky a vykonáváním soudcovského úřadu utrpí prokazatelnou újmu na tomto výdělku, obdrží bez zřetele na jejich bydliště za každý den náhradu za ušlý výdělek až do 100 K.

§ 3.

Potřebný personál kancelářský přidělí mimořádnému lidovému soudu sborový soud, v jehož sídle se mimořádný lidový soud zřídí. Tento soud mimo případ § 22, odst. 4, věta druhá dekretu poskytne i potřebné místnosti pro hlavní přelíčení a věznici.

§ 4.

Toto nařízení nabude účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr spravedlnosti.

Fierlinger v. r.

David v. r.

Gottwald v. r.

Široký v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ursíny v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Stránský v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Pietor v. r .

gen. Hasal v. r.

Hála v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Clementis v. r.

tiež za min. Masaryka

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Lichner v. r.