Zákon č. 157/1945 Zb.Zákon o jednorázových přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění.

Čiastka 65/1945
Platnosť od 31.12.1945
Účinnosť od 01.12.1945

157.

Zákon

ze dne 13. prosince 1945

o jednorázových přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

(1) K důchodům z invalidního a starobního, pensijního a provisního pojištění, na jejichž výplatu je nárok v prosinci 1945, se poskytnou tyto jednorázové přídavky:

k důchodu invalidnímu a starobnímu .................... 1.500 Kčs,

k důchodu vdovskému a vdoveckému ....................... 900 Kčs,

k důchodu sirotčímu, rodičů a jiných pozůstalých ....... 600 Kčs.

Přídavek se neposkytne k starobním odměnám z provisního pojištění.

(2) Přídavek přísluší, jestliže a pokud úhrn ročního důchodu - bez zvýšení pro bezmocnost, bez přídavků na děti (vychovávacích příplatků) - a přídavku podle tohoto zákona nepřevyšuje:

u důchodu invalidního a starobního ................... 35.500 Kčs,

u důchodu vdovského a vdoveckého ..................... 21.300 Kčs,

u důchodu sirotčího, rodičů a jiných pozůstalých ..... 13.200 Kčs.

(3) Požívá-li důchodce několika důchodů, je pro nárok na přídavek rozhodný úhrn těchto důchodů. Přídavek náleží k důchodu nejvyššímu.

§ 2.

Nárok na přídavek nemají důchodci, kteří pozbyli československého státního občanství podle ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, s výjimkou důchodců, které jest podle §§ 2 a 4 dekretu považovati za československé státní občany.

§ 3.

Náklad na přídavky uhradí stát. Podrobnosti o zúčtování upraví ministerstvo ochrany práce a sociální péče v dohodě s ministerstvem financí a na Slovensku s příslušnými pověřenectvy.


§ 4.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1945; provede jej ministr ochrany práce a sociální péče v dohodě s ministrem financí.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Šoltész v. r.