Nájdených 78
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 01.11.2011
610/2003 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 01.01.2004
516/2008 Z. z. Zákon o Audiovizuálnom fonde 01.01.2009
308/2000 Z. z. Zákon o vysielaní a retransmisii 04.10.2000
92/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov a Federálneho ministerstva vnútra o povoľovaní amatérskych vysielacích rádiových staníc 04.10.1974
23/1966 Zb. Vyhláška Ústrednej správy spojov a Ministerstva vnútra o vymedzení pojmu vysielacích rádiových staníc a o ich prechovávaní 01.05.1966
505/2013 Z. z. Novela nariadenia vlády o ustanovení národnej tabuľky frekvenčného spektra 01.01.2014
420/2012 Z. z. Nariadenie vlády o ustanovení národnej tabuľky frekvenčného spektra 01.01.2013
241/2012 Z. z. Novela zákonov o elektr. komunikáciách a o opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 01.09.2012
152/2012 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o udržiavaní bezpečnosti a integrity verejných elektronických komunikačných sietí alebo verejných elektronických komunikačných služieb
221/2011 Z. z. Zákon o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve 01.09.2011
18/2011 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
352/2010 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004 v znení neskorších rozhodnutí, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
216/2010 Z. z. Úplné znenie zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
61/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení neskorších predpisov 01.03.2010
56/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 01.04.2010
20/2010 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov v znení neskorších rozhodnutí
498/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15.12.2009
318/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2009
312/2009 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie 01.09.2009