Oznámenie č. 258/2004 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za používanie čísel

Čiastka 104/2004
Platnosť od 29.04.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 613/2006 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. januára 2007.

258

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal

opatrenie z 19. apríla 2004 č. O-3/2004, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za používanie čísel.

Opatrenie ustanovuje sadzobník, ktorý obsahuje jednotlivé položky opakovaných úhrad za používanie čísel.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 4/2004 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.