Zákon č. 70/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 186/2009 Z. z.(nepriamo), 129/2010 Z. z.(nepriamo), 532/2010 Z. z.(nepriamo), 30/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 27/2008
Platnosť od 04.03.2008
Účinnosť od 01.03.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2008 okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 2. apríla 2008.

70

ZÁKON

z 31. januára 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2a ods. 1 písmeno m) znie:

m) štátny podnik, právnická osoba, v ktorej má štát majetkovú účasť, a právnická osoba zriadená osobitným zákonom,9a) ktoré nie sú klientom uvedeným v písmenách a) až l), na základe písomnej dohody so Štátnou pokladnicou uzavretou po predchádzajúcom písomnom súhlase ministerstva.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a) Napríklad zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 6 ods. 7 písm. c) sa slovo „náklady“ nahrádza slovom „výdavky“.

3. Za § 10b sa vkladá § 10c, ktorý znie:

㤠10c

(1) Podľa odseku 2 postupuje klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. g) pri realizácii výdavkov z iných ako rozpočtových prostriedkov.

(2) Klient predkladá Štátnej pokladnici žiadosť o realizáciu platby na tuzemský prevod najneskôr dva pracovné dni a na cezhraničný prevod najneskôr štyri pracovné dni predo dňom, v ktorom požaduje odpísať peňažné prostriedky zo svojho účtu. Deň odpísania peňažných prostriedkov z účtu v žiadosti o realizáciu platby uvádza ako deň splatnosti. Žiadosť o realizáciu platby obsahuje najmä bankové spojenie, sumu prevodu, označenie meny a konštantný symbol. Klient môže od Štátnej pokladnice požadovať realizáciu platby, iba ak Štátna pokladnica odsúhlasila žiadosť o realizáciu platby.

(3) Žiadosť o realizáciu platby Štátna pokladnica porovná s kreditným zostatkom peňažných prostriedkov na účte klienta. Ak nie je objem úhrady uvedený v žiadosti o realizáciu platby v súlade s kreditným zostatkom peňažných prostriedkov na účte klienta, Štátna pokladnica neodsúhlasí žiadosť o realizáciu platby, o čom informuje klienta najneskôr do jedného pracovného dňa odo dňa splatnosti platby uvedenej v tejto žiadosti.“.

4. V § 12 ods. 1 písm. c) sa za slová „Slovenská informačná služba“ vkladajú slová „a pre klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. m)“.

5. V § 12 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. m)“.

6. § 12 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

(10) Ak sa subjekt verejnej správy stane klientom uvedeným v § 2a ods. 1 písm. l), je povinný peňažné prostriedky vedené na účtoch v banke alebo pobočke zahraničnej banky previesť na účty zriadené v Štátnej pokladnici najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa stane klientom.“.

Čl. II

Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona č. 166/1998 Z. z., zákona č. 241/1999 Z. z., zákona č. 472/2001 Z. z., zákona č. 395/2002 Z. z., zákona č. 547/2002 Z. z., zákona č. 432/2003 Z. z., zákona č. 79/2005 Z. z. a zákona č. 523/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 9 ods. 9 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:

„Ak sa podnik stane klientom Štátnej pokladnice,6k) môže ukladať peňažné prostriedky aj v Štátnej pokladnici a o tejto skutočnosti upovedomí financujúcu banku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6k znie:

6k) § 2a ods. 1 písm. m) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. VI

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 81 ods. 1 úvodná veta znie:

„Klientskym majetkom sa na účely tohto zákona rozumejú peňažné prostriedky a finančné nástroje klienta zverené obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi v súvislosti s vykonaním investičnej služby alebo vedľajších služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a), a to vrátane finančných nástrojov a peňažných prostriedkov získaných za tieto hodnoty, ak klientom je“.

2. V § 84 ods. 5 písmená a) a b) znejú:

a) 5 000 Sk pre obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 13 a obdobného zahraničného obchodníka s cennými papiermi,

b) 12 000 Sk pre obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 12 a obdobného zahraničného obchodníka s cennými papiermi,“.

3. V § 84 odsek 6 znie:

(6) Ročný príspevok na príslušný rok určuje fond vopred na celý rok najneskôr do 20. decembra predchádzajúceho roka takto:

a) obchodníkovi s cennými papiermi podľa § 54 ods. 13 a obdobnému zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi v rozpätí od 0,1 % do 1 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby a za vedľajšie služby podľa § 6 ods. 2 písm. a), najmenej však 2 500 Sk,

b) obchodníkovi s cennými papiermi podľa § 54 ods. 12 a obdobnému zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi v rozpätí od 0,5 % do 2 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby a za vedľajšie služby podľa § 6 ods. 2 písm. a) alebo v rozpätí od 0,01 % do 2 % z hodnoty klientskeho majetku určenej ako aritmetický priemer hodnôt tohto majetku vykázaných v obchodnej dokumentácii obchodníka s cennými papiermi ku koncu posledného dňa každého mesiaca, najmenej však 12 000 Sk,

c) ostatným obchodníkom s cennými papiermi a zahraničným obchodníkom s cennými papiermi v rozpätí od 1 % do 3 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby a za vedľajšie služby podľa § 6 ods. 2 písm. a) alebo v rozpätí od 0,01 % do 2 % z hodnoty klientskeho majetku určenej ako aritmetický priemer hodnôt tohto majetku vykázaných v obchodnej dokumentácii obchodníka s cennými papiermi ku koncu posledného dňa každého mesiaca, najmenej však 70 000 Sk.“.

4. V § 84 ods. 9 sa za slovo „služby“ vkladajú slová „a vedľajšie služby podľa § 6 ods. 2 písm. a)“.

5. V § 93 ods. 5 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „a odmeňovanie členov orgánov fondu“.

6. V § 93 sa odsek 5 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

o) rozhoduje o ďalších záležitostiach v pôsobnosti fondu, ktoré nie sú v pôsobnosti iných orgánov fondu.“.

Čl. IX

Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 11 ods. 1 poslednej vete sa vypúšťa slovo „vyžadovaná“ a za slová „výška príslušného základného imania“ sa vkladá slovo „vyžadovaná“.

2. V čl. XXXI sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „ustanovení čl. XXII bodov 2. až 4. [§ 3 ods. 11, § 7a ods. 4, § 8aa ods. 3], ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2008, a okrem“, za slovami „§ 138 ods. 25]“ sa slovo „a“ nahrádza čiarkou, za slová „čl. XVIII“ sa vkladá čiarka a slová „a čl. XXII“ sa nahrádzajú slovami „ustanovení čl. XXII bodu 1. [§ 1 ods. 2 písm. e)] a ustanovení čl. XXIII“.


Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2008 okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 2. apríla 2008.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.