Nájdených 78
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií 01.01.2001
610/2003 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 01.01.2004
525/2011 Z. z. Výnos o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry 01.02.2012
340/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií 01.06.2004
99/2004 Z. z. Vyhláška o systéme informácií o potravinách a krmivách v prípade ohrozenia 01.03.2004
22/2004 Z. z. Zákon o elektronickom obchode 01.02.2004
120/1979 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o priestorovej identifikácii informácií 01.01.1980
53/2012 Z. z. Výnos o integrovaných obslužných miestach 01.03.2012
253/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o dotáciu na podporu výskumu a vývoja v oblasti elektronických komunikácií a o účele dotácie
122/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 01.05.2011
546/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.01.2011
339/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 86/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 01.10.2010
570/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.02.2010
197/2009 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti telefónneho čísla
196/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o štruktúre, postupe a lehotách na poskytovanie informácií a o podrobnostiach o prevádzkovaní informačného systému Ministerstva školstva Slovenskej republiky o výskume a vývoji
139/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. októbra 2007 č. MF/25915/2007-132 o poskytovaní dotácií na účely informatizácie spoločnosti
612/2008 Z. z. Podrobnosti zobrazovania identifikácie volajúcej stanice a poskytovania údajov 01.01.2009
553/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.02.2009
208/2008 Z. z. Podrobnosti a zoznam dokumentov pre plynárenské zariadenie 01.07.2008
207/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 01.01.2009