Nájdených 384
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
18/1996 Z. z. Zákon o cenách 01.04.1996
260/2011 Z. z. Zákon o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom 15.09.2011
513/2009 Z. z. Zákon o dráhach 01.01.2010
221/2008 Z. z. Pravidlá pre duálne zobrazovanie cien, platieb a iných hodnôt pre finančný trh 01.07.2008
220/2008 Z. z. Vyhláška o duálnom zobrazení cien pre hazardné hry 01.07.2008
107/2008 Z. z. Nariadenie o štátnych veterinárnych činnostiach súkromnými veterinárnymi lekármi 01.04.2008
97/2008 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach duálneho zobrazovania pre oblasť ochrany spotrebiteľov 27.03.2008
38/2005 Z. z. Vyhláška o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav 15.02.2005
755/2004 Z. z. Nariadenie o výške neregulovaných platieb, výške poplatkov s užívaním vôd 01.01.2005
315/2002 Z. z. Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien služieb retransmisie rozhlasového a televízneho vysielania káblovými distribučnými systémami
481/2000 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií 01.01.2001
88/1996 Z. z. Vyhláška o cenách špeciálnej techniky 01.04.1996
87/1996 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cenách 01.04.1996
58/1995 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte SR na rok 1995 01.04.1995
97/1992 Zb. Nariadenie o úprave vlastníckych vzťahov k pôde 24.03.1992
118/1985 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o vykonávaní dodatkových odvodov národnými výbormi a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami riadenými ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi v oblasti cien 01.01.1986
58/1978 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády č. 9/1972 Zb. o úprave colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín. 01.10.1978
22/1971 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad 01.04.1971
23/1968 Zb. Vyhláška Ústrednej správy energetiky, ktorou sa zrušujú predpisy o jednotných všeobecných sadzbách pre predaj elektriny v drobnom 05.03.1968
179/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva o zrušení vyhlášky č. 229/1957 Ú. l. (Ú. v.) o úprave cien za práce vykonávané počtovníckymi strojmi 01.01.1965
 
...