Nájdených 745
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke 01.02.2009
582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady 01.11.2004
222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty 01.05.2004
5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti 01.02.2004
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov 01.01.2004
211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií 01.01.2001
152/1994 Z. z. Zákon o sociálnom fonde 01.09.1994
71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 17.03.1992
511/1992 Zb. Zákon o správe daní a poplatkov 01.01.1993
421/2020 Z. z. Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach 01.01.2021
228/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta 01.09.2020
48/2020 Z. z. Nariadenie o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov 19.03.2020
11/2019 Z. z. Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia 01.07.2019
19/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o diaľničnej známke 01.01.2016
188/2016 Z. z. Vyhláška o vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice 01.07.2016
359/2015 Z. z. Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní 01.01.2016
176/2015 Z. z. Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím 01.09.2015
61/2015 Z. z. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.04.2015
361/2014 Z. z. Zákon o dani z motorových vozidiel 01.01.2015
347/2014 Z. z. Oznámenie o opatrení o vzoroch priznaní k dani z nehnuteľností, za psa, za automaty
 
...