Právne oblasti

Predpisy Zbierky zákonov sú v rámci aplikácie Zákony pre ľudí zaradené do štruktúry právnych oblastí.

Právne oblasti tak reprezentujú podrobný vecný register právnych predpisov.

Celkový počet právnych oblastí je 433, z toho 47 je hlavných a 386 vnorených.

Každý predpis môže byť zaradený do jednej alebo viacerých právnych oblastí. Predpisy z novelizačnej časti sú zaradené aj do tých oblastí, do ktorých sú zaradené aj nimi novelizované predpisy.

Prístup k stromu právnych oblastí je z titulnej stránky aplikácie, resp. tu: www.zakonypreludi.sk/obory.

Na nižšie uvedenom obrázku je zreteľný spôsob ovládania - kliknutím na znamienko plus.png sa hlavná právna oblasť rozbalí a zobrazia sa vnorené právne oblasti.

po1.png 

Čísla v zátvorkách pri vnorených právnych oblastiach predstavujú počet predpisov zaradených do danej oblasti.

Čísla pri hlavných právnych oblastiach predstavujú celkový počet priradených vnorených právnych oblastí k predpisom.

Kliknutie na právnu oblasť vygeneruje aktuálny zoznam predpisov v nej zaradených. 

Na horných priečkach sú uvedené predpisy dôležité pre zvolenú oblasť (teda tie, ktoré sú uvedené v tomto zozname a sú zaradené vo zvolenej oblasti, alebo v oblasti vnorenej). Zoznam pokračuje ostatnými predpismi v radení zostupne podľa dátumu ich vyhlásenia.

V sekcii Súvisiaci v pravej hornej časti je uvedených 10 právnych oblastí, v ktorých sú tiež zaradené predpisy vo vygenerovanom zozname.

V príklade na nižšie uvedenomm obrázku to znamená, že najviac zo 756 predpisov je zaradených do oblasti Bankovníctvo, o niečo menej do oblasti Finančné inštitúcie, ešte o niečo menej do oblasti Peňažníctvo atď. 
Zároveň je zjavné, že predpisy zaradené do oblasti Bankovníctvo, peňažníctvo úzko súvisia s oblasťami Cenné papiere, Drahé kovy, Financie atď.

po2.png

Poznámka: 
Prostredníctvom právnych oblastí je možné tiež upresňovať výsledky vyhľadávania.
Viac v časti Filtrovanie zoznamu výsledkov vyhľadávania