Oznámenie č. 221/2004 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky

Čiastka 96/2004
Platnosť od 28.04.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 340/2007 Z. z. a nadobudnú účinnosť 15. augusta 2007.

221

Oznámenie

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal

opatrenie zo 14. apríla 2004 č. O-1/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky.

Opatrenie ustanovuje podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie, obsahu, rozsahu a priebehu skúšky.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 4/2004 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.