Zákon č. 312/2009 Z. z.Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie

Čiastka 112/2009
Platnosť od 30.07.2009 do31.12.2010
Účinnosť od 01.01.2010 do31.12.2010
Zrušený 532/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009 okrem bodov 20. až 24. čl. I a bodov 20. až 24. čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010, a bodov 18. a 19. čl. I a bodov 18. a 19. čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.

312

ZÁKON

z 30. júna 2009

o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení zákona č. 587/2006 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 68/2008 Z. z. a zákona č. 70/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 1 písm. f) sa slová „schvaľuje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja programovej služby Slovenského rozhlasu predkladané generálnym riaditeľom podľa § 17 ods. 3 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „schvaľuje návrhy predkladané generálnym riaditeľom podľa § 17 ods. 3 písm. a) a f)“.

2. V § 8 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

g) prerokúva návrh zmluvy o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania (ďalej len „zmluva so štátom“) a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok a zaujíma k nim stanovisko,“.

Doterajšie písmená g) až p) sa označujú ako písmená h) až r).

3. V § 8 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zaujíma k nej stanovisko“.

4. V § 8 ods. 2 sa slová „30. apríla“ nahrádzajú slovami „31. mája“ a za spojku „a“ sa vkladajú slová „spolu so svojím stanoviskom aj“.

5. V § 14 ods. 7 sa za slová „najneskôr do piatich“ vkladá slovo „pracovných“.

6. V § 15 ods. 2 písm. b) sa slová „podľa § 8 ods. 1 písm. f), h), i) a j)“ nahrádzajú slovami „podľa § 8 ods. 1 písm. f), i), j) a k)“.

7. V § 15 ods. 2 písm. c) sa slová „podľa § 8 ods. 1 písm. l)“ nahrádzajú slovami „podľa § 8 ods. 1 písm. m)“.

8. V § 15 ods. 2 písm. f) sa slová „podľa § 8 ods. 1 písm. g)“ nahrádzajú slovami „podľa § 8 ods. 1 písm. h)“ a za slovo „venovanou“ sa vkladajú slová „hospodáreniu Slovenského rozhlasu s finančnými prostriedkami poskytnutými na základe zmluvy so štátom,“.

9. V § 17 ods. 3 písmeno a) znie:

a) do 60 dní odo dňa zvolenia do funkcie predkladá rade na schválenie návrh dlhodobej stratégie rozvoja programovej služby s dôrazom na verejný záujem a rozvoja Slovenského rozhlasu,“.

10. V § 17 ods. 3 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) až d), ktoré znejú:

b) predkladá rade na zaujatie stanoviska návrh zmluvy so štátom a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok,

c) predkladá Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) spolu so stanoviskom rady návrh zmluvy so štátom a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok,

d) uzatvára zmluvu so štátom a dodatok k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená e) až i).

11. V § 17 ods. 3 písm. i) sa slová „ako aj návrhy podľa § 8 ods. 1 písm. e), j) a k)“ nahrádzajú slovami „ako aj návrhy podľa § 8 ods. 1 písm. e), k) a l)“.

12. V § 19 ods. 3 písm. c) sa slová „povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. b) alebo povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. d), alebo povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. f)“ nahrádzajú slovami „povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. e) alebo povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. g), alebo povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. i)“.

13. V § 19 ods. 3 písm. d) sa slová „podľa § 17 ods. 3 písm. c)“ nahrádzajú slovami „podľa § 17 ods. 3 písm. f)“.

14. V § 20 odsek 3 znie:

(3) Slovenský rozhlas hospodári s verejnými finančnými prostriedkami podľa tohto zákona a osobitného predpisu.28)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

28) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

15. V § 20 ods. 5 sa za slová „verejné finančné prostriedky“ vkladajú slová „podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b)“.

16. V § 20 ods. 9 sa slová „v súlade s § 8 ods. 1 písm. j)“ nahrádzajú slovami „v súlade s § 8 ods. 1 písm. k)“.

17. V § 20 ods. 10 písmeno a) znie:

a) prostriedky na účtoch Slovenského rozhlasu, ktoré pochádzajú z príjmov podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b); na finančné prostriedky vedené na účtoch v Štátnej pokladnici sa vzťahuje osobitný predpis,32a)“.

20. V § 21 ods. 1 písmeno b) znie:

b) príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytnutý na základe zmluvy so štátom a určený na uskutočnenie programov vo verejnom záujme, na uskutočnenie účelových investičných projektov alebo určený na úhradu výdavkov na zabezpečenie vysielania do zahraničia podľa § 5 ods. 1 písm. k),“.

21. V § 21 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) a d).

Doterajšie písmená e) až k) sa označujú ako písmená c) až i).

22. V § 21 ods. 1 písm. f) sa slová „podľa písmen b) a c)“ nahrádzajú slovami „podľa písmena b)“.

23. V § 21 ods. 1 písm. g) sa slová „podľa písmena f)“ nahrádzajú slovami „podľa písmena d)“.

24. V § 21 ods. 1 písm. i) sa slová „podľa písmena f)“ nahrádzajú slovami „podľa písmena d)“.

25. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠21a

Zmluva so štátom

(1) Zmluva so štátom sa uzatvára medzi Slovenským rozhlasom a Slovenskou republikou zastúpenou ministerstvom na päť rokov. Zmluva so štátom sa uzatvára v písomnej forme a obsahuje

a) záväzok Slovenského rozhlasu v určenom rozsahu uskutočniť programy vo verejnom záujme a účelové investičné projekty alebo zabezpečiť vysielanie do zahraničia podľa § 5 ods. 1 písm. k) a

b) záväzok Slovenskej republiky poskytnúť v určenej výške príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok určený na uskutočnenie programov vo verejnom záujme, na uskutočnenie účelových investičných projektov alebo určený na úhradu výdavkov na zabezpečenie vysielania do zahraničia podľa § 5 ods. 1 písm. k).

(2) Presný a záväzný rozsah a povaha vzájomných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy so štátom na príslušný rok sa upravujú v dodatku k zmluve so štátom. Dodatok k zmluve so štátom sa uzatvára v písomnej forme na jeden kalendárny rok.“.

Čl. II

Zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení zákona č. 588/2006 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 68/2008 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z. a zákona č. 516/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 1 písm. f) sa slová „schvaľuje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja programovej služby Slovenskej televízie predkladané generálnym riaditeľom podľa § 17 ods. 3 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „schvaľuje návrhy predkladané generálnym riaditeľom podľa § 17 ods. 3 písm. a) a f)“.

2. V § 8 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

g) prerokúva návrh zmluvy o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania (ďalej len „zmluva so štátom“) a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok a zaujíma k nim stanovisko,“.

Doterajšie písmená g) až o) sa označujú ako písmená h) až p).

3. V § 8 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zaujíma k nej stanovisko“.

4. V § 8 ods. 2 sa slová „30. apríla“ nahrádzajú slovami „31. mája“ a za spojku „a“ sa vkladajú slová „spolu so svojím stanoviskom aj“.

5. V § 14 ods. 7 sa za slová „najneskôr do piatich“ vkladá slovo „pracovných“.

6. V § 15 ods. 2 písm. b) sa slová „podľa § 8 ods. 1 písm. f), h), i) a j)“ nahrádzajú slovami „podľa § 8 ods. 1 písm. f), i), j) a k)“.

7. V § 15 ods. 2 písm. c) sa slová „podľa § 8 ods. 1 písm. k)“ nahrádzajú slovami „podľa § 8 ods. 1 písm. l)“.

8. V § 15 ods. 2 písm. f) sa slová „podľa § 8 ods. 1 písm. g)“ nahrádzajú slovami „podľa § 8 ods. 1 písm. h)“ a za slovo „venovanou“ sa vkladajú slová „hospodáreniu Slovenskej televízie s finančnými prostriedkami poskytnutými na základe zmluvy so štátom,“.

9. V § 17 ods. 3 písmeno a) znie:

a) do 60 dní odo dňa zvolenia do funkcie predkladá rade na schválenie návrh dlhodobej stratégie rozvoja programovej služby s dôrazom na verejný záujem a rozvoja Slovenskej televízie,“.

10. V § 17 ods. 3 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) až d), ktoré znejú:

b) predkladá rade na zaujatie stanoviska návrh zmluvy so štátom a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok,

c) predkladá Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) spolu so stanoviskom rady návrh zmluvy so štátom a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok,

d) uzatvára zmluvu so štátom a dodatok k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok,“.

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená e) až h).

11. V § 17 ods. 3 písm. h) sa slová „ako aj návrhy podľa § 8 ods. 1 písm. e) a j)“ nahrádzajú slovami „ako aj návrhy podľa § 8 ods. 1 písm. e), j) a k)“.

12. V § 19 ods. 3 písm. c) sa slová „povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. b) alebo povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. d), alebo povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. e)“ nahrádzajú slovami „povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. e) alebo povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. g), alebo povinnosť podľa § 17 ods. 3 písm. h)“.

13. V § 19 ods. 3 písm. d) sa slová „podľa § 17 ods. 3 písm. c)“ nahrádzajú slovami „podľa § 17 ods. 3 písm. f)“.

14. V § 20 odsek 3 znie:

(3) Slovenská televízia hospodári s verejnými finančnými prostriedkami podľa tohto zákona a osobitného predpisu.33)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

33) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

15. V § 20 ods. 5 sa za slová „verejné finančné prostriedky“ vkladajú slová „podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b)“.

16. V § 20 ods. 9 sa slová „v súlade s § 8 ods. 1 písm. j)“ nahrádzajú slovami „v súlade s § 8 ods. 1 písm. k)“.

17. V § 20 ods. 10 písmeno a) znie:

a) prostriedky na účtoch Slovenskej televízie, ktoré pochádzajú z príjmov podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b); na finančné prostriedky vedené na účtoch v Štátnej pokladnici sa vzťahuje osobitný predpis,37a)“.

20. V § 21 ods. 1 písmeno b) znie:

b) príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytnutý na základe zmluvy so štátom a určený na uskutočnenie programov vo verejnom záujme alebo na uskutočnenie účelových investičných projektov,“.

21. V § 21 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená c) až i).

22. V § 21 ods. 1 písm. f) sa slová „podľa písmen b) a c)“ nahrádzajú slovami „podľa písmena b)“.

23. V § 21 ods. 1 písm. g) sa slová „podľa písmena e)“ nahrádzajú slovami „podľa písmena d)“.

24. V § 21 ods. 1 písm. i) sa slová „podľa písmena e)“ nahrádzajú slovami „podľa písmena d)“.

25. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠21a

Zmluva so štátom

(1) Zmluva so štátom sa uzatvára medzi Slovenskou televíziou a Slovenskou republikou zastúpenou ministerstvom na päť rokov. Zmluva so štátom sa uzatvára v písomnej forme a obsahuje

a) záväzok Slovenskej televízie uskutočniť v určenom rozsahu programy vo verejnom záujme a účelové investičné projekty a

b) záväzok Slovenskej republiky poskytnúť v určenej výške príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok určený na uskutočnenie programov vo verejnom záujme alebo na uskutočnenie účelových investičných projektov.

(2) Presný a záväzný rozsah a povaha vzájomných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy so štátom na príslušný rok sa upravujú v dodatku k zmluve so štátom. Dodatok k zmluve so štátom sa uzatvára v písomnej forme na jeden kalendárny rok.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009 okrem bodov 20. až 24. čl. I a bodov 20. až 24. čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010, a bodov 18. a 19. čl. I a bodov 18. a 19. čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.