Vyhláška č. 61/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení neskorších predpisov

Čiastka 31/2010
Platnosť od 26.02.2010 do31.12.2013
Účinnosť od 01.03.2010 do31.12.2013
Zrušený 474/2013 Z. z.

OBSAH

61

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

zo 17. februára 2010,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení vyhlášky č. 10/2010 Z. z. a vyhlášky č. 26/2010 Z. z. sa mení takto:

§ 4b sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2010.


Ľubomír Vážny v. r.