Nájdených 86
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
50/2011 Z. z. Nariadenie vlády o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí 01.06.2011
193/2009 Z. z. Nariadenie o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel 01.06.2009
438/2008 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vypúšťanie znečisťujúcich látok z lodí do mora 15.11.2008
67/2007 Z. z. Nariadenie o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu 15.02.2007
66/2007 Z. z. Nariadenie o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu 01.04.2007
582/2006 Z. z. Nariadenie o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode 01.11.2006
580/2006 Z. z. Nariadenie o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro 01.11.2006
579/2006 Z. z. Nariadenie o bezpečnej nakládke a vykládke námornej lode na hromadný náklad 01.11.2006
12/2005 Z. z. Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky a vodcu malého plavidla 01.05.2005
488/2004 Z. z. Nariadenie vlády o zdravotnej starostlivosť na námorných lodiach 01.09.2004
54/2002 Z. z. Vyhláška o spôsobilosti rekreačného plavidla a jeho veliteľa 15.02.2002
221/2001 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú opatrenia pri narodení, úmrtí a nezvestnosti 01.07.2001
220/2001 Z. z. Vyhláška o používaní štátnej vlajky SR a iných vlajok na námornej lodi 01.07.2001
435/2000 Z. z. Zákon o námornej plavbe 01.01.2001
51/1981 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce a technických zariadení vo vnútrozemskej plavbe 01.09.1981
68/1955 Zb. Vyhláška o Medzinárodnom dohovore o voľnom okraji námorných lodí 15.01.1956
29/1955 Zb. Nariadenie o vlajke plavidiel ozbrojených síl Československej republiky 01.07.1955
25/1952 Zb. Nariadenie o slúčení národných dopravných podnikov „Československá plavba labská, národný podnik" a „Československá plavba oderská, národný podnik" 30.06.1952
119/2021 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky
366/2020 Z. z. Novela zákona o námornej plavbe 28.06.2021