Oznámenie č. 212/2009 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004 v znení neskorších rozhodnutí, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov

Čiastka 78/2009
Platnosť od 02.06.2009
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia.

212

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydal

rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 19. mája 2009, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004 (oznámenie č. 57/2004 Z. z.) v znení neskorších rozhodnutí, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov.

Rozhodnutím sa mení definícia maloobchodného trhu č. 1 – prístup k verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení pre bytových a nebytových zákazníkov a maloobchodný trh č. 2 sa vypúšťa.

Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia.

Rozhodnutie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 4/2009 a možno doň nahliadnuť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.