Oznámenie č. 185/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o schválení záverečných dokumentov Regionálnej rádiokomunikačnej konferencie RRC-06 a Regionálnej rádiokomunikačnej konferencie RRC-06-Rev.ST61

Čiastka 84/2007
Platnosť od 19.04.2007
Redakčná poznámka

Záverečné dokumenty sa predbežne vykonávajú od 17. júna 2006 a platnosť nadobudnú 17. júna 2007.

185

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. a 16. mája 2006 v Ženeve na zasadaní Medzinárodnej telekomunikačnej únie o plánovaní digitálneho pozemského rozhlasového a televízneho vysielania v časti regiónov 1 a 3 (RRC-06) boli schválené záverečné dokumenty Regionálnej rádiokomunikačnej konferencie RRC-06 a Regionálnej rádiokomunikačnej konferencie RRC-06-Rev.ST61.

Vláda Slovenskej republiky so záverečnými dokumentmi vyslovila súhlas svojím uznesením č. 87 z 31. januára 2007. Listina o schválení záverečných dokumentov bola uložená 19. marca 2007 u generálneho tajomníka medzinárodnej telekomunikačnej únie, depozitára dokumentov.

Záverečné dokumenty sa predbežne vykonávajú od 17. júna 2006 a platnosť nadobudnú 17. júna 2007.

Do textu záverečných dokumentov možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.